Idź do treści

10. BUDOWA POŁĄCZEŃ DO "ŁYNOSTRADY"

Rodzaj: Zintegrowany
Status: Zgłoszony
Opis:
Przedmiot zadania
Budowa ciągów pieszych i rowerowych:
1) w ciągu ul. Iwaszkiewicza, po wschodniej stronie ulicy na działkach o nr ewidencyjnych: 110-64/22, 110-56/4 o długości: 77 metrów, o szerokości 4 metrów, z wydzielonym ciągiem pieszym z kostki betonowej i wydzieloną ścieżką rowerową z masy bitumicznej od zakończonej inwestycji OBO z 2017 r. na wysokości budynku przy ulicy Iwaszkiewicza nr 33 do budynku przy ulicy Iwaszkiewicza 29 bez wyniesionych przejazdów na posesje.
2) od ulicy Iwaszkiewicza, po wschodniej stronie ulicy na działkach o nr ewidencyjnych:
110-55/31 i 110-56/4 o długości 70 metrów, o szerokości 4 metrów, z wydzielonych ciągiem pieszym z kostki betonowej i wydzieloną ścieżką rowerową z masy bitumicznej do planowanej "Łynostrady" zgodnie z projektem wykonanym na zlecenie WIM UM Olsztyna.
Inwestycja wymaga przeprojektowania planu ścieżki rowerowej oraz chodnika w ten sposób, że dokona się zmianę sposobu wykonania pasu rozdziału między ciągami z kostki granitowej na półmetrowy pas rozdziału wykonany z trawnika, jak również zrezygnuje się z usadowienia ławek w ciągu pieszym od ulicy Iwaszkiewicza do „Łynostrady”. Ponadto wjazdy na posesje nie wymagają wyniesienia , a jedynie remontu ich nawierzchni poprzez uzupełnienie ubytków nawierzchni i właściwe wymalowanie ciągu rowerowego. Zgłoszony projekt nie jest etapem ani kontynuacją inwestycji, gdyż ma zmienione parametry wykonania.
Lokalizacja
Budowa ciągów pieszych i rowerowych: w ciągu ul. Iwaszkiewicza, po wschodniej stronie ulicy na działkach o nr ewidencyjnych: 110-64/22, 110-57/1,110-56/4 oraz od ulicy Iwaszkiewicza, po wschodniej stronie ulicy na działkach o nr ewidencyjnych: 110-55/31 i 110-56/4 do „Łynostrady”. Szczegółowa lokalizacja została wskazana w załączniku nr 1 do niniejszego Projektu.
Uzasadnienie:
Inwestycja przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu, jak również poprawi komfort życia mieszkańców Olsztyna, poprzez ułatwienie dostępu do planowanego „Parku Korczaka – Mleczna”; poprawa dostępu centralnych i północnych osiedli Miasta z południowymi osiedlami Miasta. Nastąpi poprawa kondycji mieszkańców Olsztyna poprzez poprawę do dostępu mieszkańców do miejsc odpoczynku i rekreacji.
Szacunkowy koszt:
L.p. Składowe części zadania Koszt
1 Przeprojektowanie plasnów WIM UM Olsztyna 20000 zł
2 Budowa ciągó pieszych i rowerowych 280000 zł
Razem 300000 zł
Zdjęcie projektu