I Informacje ogólne

   
    Niniejsza Polityka Prywatności zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) stanowi ważne informacje dotyczące używania (przetwarzania) danych osób odwiedzających lub korzystających z usług świadczonych poprzez Platformę.
    Szanując prywatność Użytkowników, Administratora serwisu udostępnia niniejszą Politykę ochrony prywatności, aby każdy Użytkownik wiedział w jakim zakresie jego dane osobowe są przetwarzane, w tym mógł samodzielnie, świadomie i swobodnie decydować o tym, czy skorzysta z Platformy.
    W ramach niniejszej Polityki Ochrony Prywatności opisany jest sposób i zakres zbierania danych osobowych Użytkowników, oraz do jakich celów dane te są wykorzystywane, komu są udostępniane oraz jak są chronione. W Polityce Ochrony Prywatności Użytkownik znajdzie również informację o tym, jakie Użytkownikom przysługują prawa zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.
    Polityka prezentuje najważniejsze kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych. Uszczegółowieniem niniejszej polityki są klauzule informacyjne, które Użytkownik otrzymuje w momencie zbierania od niego danych osobowych związanych z celem realizacji usług uzyskania informacji o zobowiązaniach Użytkownika oraz umożliwienia uregulowania posiadanych zobowiązań przez Użytkownika, uzupełnienie Polityki ochrony prywatności w zakresie informacji o technologiach internetowych wykorzystywanych na Platformie takich jak pliki cookies lub inne technologie zbierające dane stanowi Polityka plików cookies.
    Ponadto Administrator danych stosuje odpowiednie rozwiązania technologiczne zapobiegające ingerencji w prywatność użytkowników osób trzecich oraz dba, aby Użytkownicy dokładnie wiedzieli jakie dane są pozyskiwane, w trakcie korzystania z Serwisu i jak

II. Terminologia

   
   W niniejszej Polityce prywatności Platformy, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:
   
* Platforma/Serwis – Platforma dostępna pod adresem glosujobo.olsztyn.eu oraz jej podstrony.
* Użytkownik – osoba, która korzysta z Platformy.
* Konto – konto założone przez Użytkownika w ramach Platformy. umożliwiające korzystanie z określonych funkcjonalności w Platformie.
* Projekt – opublikowana na łamach Platformy propozycja projektu realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego.
* Usługodawca/Administrator  - Gmina Miasto Olsztyn, Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn
* Dostawca serwisu  - MediaPark Sp. z o.o., ul. Władysława Trylińskiego 14, 10-683 Olsztyn, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000718893, NIP 7393910693, REGON  36950586.
   

III. Administrator danych i Inspektor Ochrony Danych


1. Administratorem danych przetwarzanych za pośrednictwem Serwisu jest Gmina Miasto Olsztyn, Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn, decydujący o celach i środkach przetwarzania danych osobowych podmiotu przetwarzającego -  MediaPark Sp. z o.o. , REGON 369505866, NIP 7393910693.  Administrator Serwisu, przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników korzystających z tego serwisu. Administrator zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych

2. Inspektor Ochrony Danych

W celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych oraz w celu zapewnienia monitorowania ochrony danych Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych oraz przysługujących uprawnień i warunków skorzystania z tych uprawnień, poprzez:
a) e-mail na adres  iod@olsztyn.eu;
b) pisemnie na adres: Gmina Olsztyn, Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn.


IV. Cel i zakres danych


1. 1. Dane osobowe, wprowadzone przez Użytkownika poprzez formularze udostępnione w Serwisie,  będą przetwarzane w związku z:
a)  realizacją procedury Budżetu Obywatelskiego, obejmującej  w szczególności etap składania projektów, a następnie głosowania na nie;
b)  prowadzeniem konta użytkownika serwisu w celu świadczenia usługi drogą elektroniczną;
c) w celu publikacji danych osobowych autora/autorów projektu;
d) wyrażeniem zgody w celu wysłania formularza kontaktowego.
2. Dane osobowe przetwarzane w celach określonych  w punkcie 1 stanowią następujący zakres: Imię, Nazwisko, Adres, adres e-mail, nr telefonu , Adres IP, PESEL.

3. Zakres przetwarzania danych osobowych wskazany w rozdziale IV punkt 2, obejmowany jest zgodą użytkownika i został zawarty w poszczególnych Klauzulach Informacyjnych dotyczących odpowiednio: Dodania przez Użytkownika propozycji projektu do Budżetu Obywatelskiego,  wysłania przez Użytkownika formularza kontaktowego, głosowania na projekty złożone do Budżetu Obywatelskiego.
4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, a kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.
5. Podanie danych osobowych, o których mowa w rozdziale IV punkt 2 jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę (Administratora) usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu, wskazanych w rozdziale IV punkt 1.
6. Ponadto, Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników, określone w motywie 30 preambuły do RODO, czyli automatycznie dane zawarte w logach systemowych oraz plikach cookies (więcej w tym zakresie znajduje się w Polityce plików cookies).


V. Sposób i podstawa przetwarzania.


1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są przepisy powszechnie obowiązującego prawa, tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
2. Usługodawca przetwarza informacje o użytkownikach i ich zachowaniu poprzez:
a) dobrowolnie gromadzenie danych, które są podawane przez Użytkownika w formularzach, oraz które zostają wprowadzone poprzez Serwis do systemu informacyjnego Administratora, w celu realizacji świadczonych usług,
b) potwierdzone zgodą Użytkownika automatyczne gromadzenie danych zawartych w logach systemowych oraz plikach cookies (więcej w tym zakresie znajduje się w Polityce plików cookies).
3. Przetwarzanie danych osobowych określonych w punkcie 2 następuje za zgodą osoby, której dane dotyczą poprzez złożenie stosownego oświadczenia w Serwisie oraz po zapoznaniu się z zasadami Polityki prywatności oraz Polityki plików cookies.
4. Korzystanie z Serwisu oraz zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za jej pośrednictwem, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę, zgodnie z Regulaminem Serwisu. 
5. Dane osobowe Użytkownika podlegają właściwej ochronie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z regulacjami wewnętrznymi dotyczącymi bezpieczeństwa informacji wprowadzonymi przez Administratora.


VI . Okres przechowywania danych


1.  Z danych osobowych będziemy korzystać do momentu zakończenia procedury Budżetu Obywatelskiego lub wycofania zgody/usunięcia konta w zakresie realizacji celu prowadzeniem konta użytkownika serwisu w celu świadczenia usługi drogą elektroniczną;
2. Aby wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych należy przesłać wiadomość na adres IOD wskazany w rozdziale III.
3. Okres danych zawartych w logach systemowych oraz plikach cookies (opisany jest w Polityce plików cookies).

VII . Udostępnianie danych innym podmiotom


1. Dane osobowe użytkowników mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które są uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa. Ponadto, dane mogą zostać ujawnione podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę na świadczenie usługi dostępu do elektronicznego Systemu Obsługi Budżetu Obywatelskiego (MediaPark Sp. z o.o. ul. Władysława Trylińskiego 14, 10-683 Olsztyn) lub wyraził zgodę na podpowierzenie przetwarzania danych osobowych (home.pl Spółka Akcyjna, ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin).
2. Dane osobowe Użytkowników będą mogły być udostępniane trzem grupom odbiorców, czyli następującym podmiotom:
a) Osobom upoważnionym, czyli pracownikom oraz współpracownikom Administratora, których upoważniono do przetwarzania danych osobowych, w celu wykonywania ich obowiązków.
b) Podmiotom przetwarzającym, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych.
c) Organom publicznym, którym zostaną przekazane dane z uwagi na prowadzone postępowanie i w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

VIII. Informacja o przekazaniu danych do krajów trzecich


Dane osobowe Użytkownika nie będą, przekazywane do krajów trzecich w rozumieniu RODO. W związku z tym dane osobowe nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

IX. Przetwarzanie danych z wykorzystaniem plików cookies oraz innych technologii internetowych


W związku z korzystaniem przez Użytkownika ze stron internetowych Serwisu , Administrator gromadzi także dane zawarte w logach systemowych, plikach cookies. Więcej informacji na temat wykorzystywania plików cookies i innych technologii internetowych zostało opisane w Polityce plików cookies.

X. Prawa Użytkownika dotyczące jego danych


1. W związku z przetwarzaniem  danych osobowych, użytkownikom przysługują następujące prawa:
a) prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii w przypadkach, o których mowa w art. 15 RODO;
b) prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych w przypadkach, o których mowa w art. 16 RODO;
c) prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 RODO;
d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
e) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
f) prawo do wycofania zgody w zakresie realizacji celu prowadzeniem konta użytkownika serwisu) w dowolnym momencie w formie wiadomości e-mail na adres IOD wskazany w rozdziale III.
2. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.
3. Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji usług świadczonych przez Usługodawcę.
4. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości świadczenia usługi.
5. Użytkownik może skorzystać z uprawnień, o których mowa wyżej, kontaktując się z w sposób wskazany w niniejszym dokumencie
6. Użytkownik może również w praktyce wyrażać i cofać zgodę odnośnie plików Cookies (w sposób opisany w Polityce plików cookies)..
7. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Data publikacji:  01.07.2020r.
Data ostatniej dużej aktualizacji:  01.07.2020r.