Idź do treści

114. EKO STACJA NAGÓRKI

Rodzaj: Osiedlowy
Osiedle: Nagórki
Status: Merytorycznie pozytywny
Opis:
Eko Stacja jest miejscem integracji mieszkańców olsztyńskich osiedli z otaczającą ich przyrodą.

Projekt zakłada stworzenie naturalnej przestrzeni pełniącej funkcję wypoczynkowo- edukacyjną.

Zawiera następujące elementy, które składają się na proponowaną koncepcję :

- wybudowanie wiaty piknikowej, będącej miejscem spotkań mieszkańców.

- założenie łąki kwietnej i postawienie hoteli dla owadów.

- ustawienie ławek i leżaków wśród łąki kwietnej

- zamontowanie budek lęgowych dla ptaków oraz karmników.

- ulokowanie ekologicznych tablic informacyjnych i ekologicznych zabaw edukacyjnych dla dzieci.

- dodatkowe nasadzenia z roślin stanowiących pokarm dla owadów i małych zwierząt


Lokalizacja - teren Muzeum Przyrody przy ul.Metalowej i Parku Nagórki. Tereny działki 65 i 79/9.
Ogólnodostępność:
Projekt realizowany będzie na terenie ogólnodostępnym
Uzasadnienie:
Eko Stacja wpisuje się idealnie w panujące trendy miasta ekologicznego i przyjaznego człowiekowi.

Stworzenie takiej przestrzeni służy mieszkańcom osiedla, daje schronienie od codziennego zgiełku, pełni funkcję relaksacyjną i edukacyjną.
Jest miejscem spotkań i integracji, pozwala chętnym mieszkańcom osiedla na zaangażowanie w systematyczną pielęgnację wspólnej przestrzeni.
Eko Stacja jest miejscem edukacji, szczególnie dla dzieci, które mogą obserwować otaczającą przyrodę. Pozwala na przeprowadzanie zajęć edukacyjnych w terenie.
Projektowana przestrzeń ma być ostoją dla różnorodności biologicznej i wspierać zapylacze, które są zagrożone a są tak ważne dla naszej egzystencji. Łąka kwietna jest tutaj elementem, który wspiera owady zapylające.
Dzięki montażowi budek lęgowych i karmników wspieramy małą faunę czyli ptaki i niewielkie ssaki.
Powstaną ekologiczne ścieżki edukacyjne o nawierzchni mineralnej z punktami informacyjnymi dotyczącymi istniejących na tym terenie elementów flory i fauny.
Ekologiczne zabawy edukacyjne umilą czas dzieciom przebywającym w Eko Stacji.

Dzięki nasadzeniom z roślin stanowiących pokarm dla owadów i małych zwierząt zwiększy się różnorodność biologiczna. Miejsce to będzie służyło mieszkańcom nie tylko jako ekologiczna przestrzeń wypoczynkowo-rekreacyjna. Będzie pełnić także funkcje edukacyjne, dając sposobność poznawania przyrody.

Projekt zostanie wykonany zgodnie z obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, uwzględniając zapis iż wszelkie elementy kształtujące przestrzeń publiczną, w tym nawierzchnie, obiekty małej architektury i inne elementy wyposażenia należy wykonać z materiałów o wysokim standardzie jakościowym i technologicznym, mają stanowić o atrakcyjności i reprezentacyjnym charakterze tej przestrzeni. Wybór i forma wymienionych obiektów małej architektury zostanie ustalona na etapie projektowania w oparciu o zapisy w MPZP.
Szacunkowy koszt:
L.p. Składowe części zadania Koszt
1 Elementy małej architektury 63000 zł
2 Łąka kwietna i nowe nasadzenia 80000 zł
3 Tablice edukacyjne i gry edukacyjne 50000 zł
4 Hotele dla owadów, budki lęgowe, karmniki 20000 zł
Razem 213000 zł
Zdjęcie projektu