Idź do treści

119. BUDOWA GARAŻY REMIZY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W OLSZTYN-GUTKOWO.

Rodzaj: Zintegrowany
Status: Merytorycznie pozytywny
Opis:
Budowa przy ul. Porannej nr działki 54/1 obręb 141 w systemie „zaprojektuj i wybuduj” czterech boksów garażowych z konstrukcji lekkiej – konstrukcja stalowa pokryta płytą warstwową wraz z czterema bramami garażowymi. Wymiary garażu to min. 20m x 10m x 5m.
Uzasadnienie:
Obecnie na terenie osiedla Gutkowo znajduje się remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Olsztyn-Gutkowo, która jest jedyną tego typu jednostką w granicach miasta. Zajmuje ona na podstawie umowy użyczenia z gminą Olsztyn zabytkowy ok. 100 letni budynek byłej obory o wym. 82,8 m2 na które składa się jeden boks garażowy, niewielka świetlica i zaplecze sanitarne. Zadania jednostki wynikają z ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 a są nimi zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia; zapewnienie sił i środków do zwalczania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia; prowadzenie działań ratowniczych. Jednostka ta jest organizacją pozarządową działającą na zasadach stowarzyszenia, zrzesza wolontariuszy, którzy ponad wymogi ustawowe a zgodnie ze statutem organizacji zajmują się m.in.: upowszechnianie, kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i wychowawczej (prowadzenie młodzieżowych drużyn pożarniczych, zapobieganie agresji oraz przemocy fizycznej i psychicznej wśród młodzieży oraz wszelkim formom przemocy w rodzinie, podejmowanie działań w celu ochrony dziedzictwa kulturowego mieszkańców Olsztyna oraz wspierających rozwój obszarów przyległych i odnowy tych obszarów, współpraca ze wszystkimi instytucjami i organizacjami o podobnych celach poprzez wymianę doświadczeń, popieranie ich działalności i wspólne przedsięwzięcia w zakresie niesienia pomocy oraz realizacji innych zadań określonych w Statucie, wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych na terenie miasta Olsztyn. Obecnie jednostka liczy ok. 55 członków czynnych, dysponuje czterema samochodami ratowniczo-gaśniczymi, łodzią ratowniczą oraz dużą ilością innego drobnego sprzętu ratowniczego, który z racji braku miejsca często jest przechowywany na prywatnych posesjach członków OSP. Ponadto warunki socjalne niezbędne do utrzymywania odpowiedniego stanu gotowości bojowej na którą skała się przechowywanie i konserwacja sprzętu, szkolenia i ćwiczenia druhów w znacznym stopniu utrudniają realizację wszystkich zadań OSP. Realizacja projektu budowy garaży w znaczny sposób usprawni funkcjonowanie jednostki co umożliwi jeszcze szersze otwarcie się społeczność lokalną poprzez organizację zajęć związanych z tematyką bezpieczeństwa a tym samym w większym stopniu wpłynie na integrację społeczeństwa naszego miasta.
Szacunkowy koszt:
L.p. Składowe części zadania Koszt
1 1. Projekt techniczny i budowa hali garażowej 300000 zł
Razem 300000 zł
Zdjęcie projektu