Idź do treści

129. POPRAWA DOSTĘPNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ DO USŁUG PUBLICZNYCH MIESZKAŃCÓW BUD. PRZY UL. NIEPODLEGŁOŚCI 87ABC, 89AB, 91 AB WRAZ Z ZABEZPIECZENIEM SKARPY

Rodzaj: Osiedlowy
Osiedle: Kościuszki
Status: Merytorycznie negatywny
Zakres projektu przekracza limit finansowy projektów osiedlowych dla osiedla Kościuszki.
Opis:
Przedmiot zadania
Przedmiotem zadania jest wykonanie remontu nawierzchni drogi wewnętrznej, usytuowanej od strony podwórka wzdłuż budynków zlokalizowanych przy ul. Niepodległości 87ABC, 89AB, 91 AB w Olsztynie wraz z zabezpieczeniem skarpy.
W ramach zadania zostaną przeprowadzone następujące działania:
1. zabezpieczenie terenu inwestycji,
2. naprawa brukowej (kocie łby) nawierzchni drogowej poprzez wykonanie drenaży, wyrównanie podłoża, ułożenie kostki i uzupełnienie braków oraz utwardzenie.
3. naprawa infrastruktury towarzyszącej (miejsce na odpady komunalne, miejsca parkingowe, chodniki)
4. naprawa muru oporowego zabezpieczającego skarpę,
5. wywiezienie odpadu.
Lokalizacja
Osiedle Kościuszki, droga wewnętrzna usytuowana od strony podwórka wydłuż ul. Niepodległości 87ABC. 89AB, 91 AB w Olsztynie.
Ogólnodostępność:
Inwestycja będzie miała pozytywny wpływ na wzrost dostępności komunikacyjnej mieszkańców ul. Niepodległości 87ABC, 89AB, 91 AB do usług publicznych, a także zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców (obecny stan drogi ogranicza dostępność m.in. służb ratunkowych do klatek) oraz wzrost dostępności do obiektów, zgodnie z przepisami, dla wszelkiego rodzaju służb (ratunkowych, transport osób niepełnosprawnych/starszych, usługowych itp.). Ponadto ułatwiony zostanie dojazd do Gabinetów Lekarskich usytuowanych w budynku przy ul. Niepodległości 87ABC dla mieszkańców Olsztyna, którzy z nich korzystają.
Uzasadnienie:
W chwili obecnej nawierzchnia jedynej drogi dojazdowej do budynków (klatek wejściowych) jest w bardzo złym stanie tj. wystające kamienie, liczne ubytki, koleiny oraz nierówności, a także wystające studzienki kanalizacyjne stwarzają zagrożenie dla wszystkich użytkowników drogi, a w szczególności osób starszych i dzieci. Zły stan techniczny drogi stanowi również zagrożenie oraz utrudnienie w dostępie do klatek dla służb ratowniczych m.in. Pogotowie Ratunkowe, Straż Pożarna, transport osób niepełnosprawnych, służby miejskie (samochody te mogą ulec uszkodzeniu np. zwieszenie, podwozie, duże pojazdy mają problem z wjazdem). Dodatkowo mieszkańcy mają ograniczone możliwości korzystania z pojazdów usługowych typu taxi, dostarczanie paczek i towarów, gdyż firmy usługowe odmawiają wjazdu na teren podwórza, bezpośrednio do klatek wejściowych, z obawy o uszkodzenie samochodu spowodowane stanem nawierzchni drogi.
Ponadto niezwłocznej naprawy wymaga skarpa przylegająca do drogi, gdyż osuwająca się ziemia oraz kamienie stanowią zagrożenie dla mieszkańców oraz zanieczyszczają studzienki kanalizacyjne. Murek oporowy, zabezpieczający skarpę przed osunięciem, jest w bardzo złym stanie. Obecnie, w części zagrażającej całkowitemu osunięciu się ziemi na drogę, murek wspierany jest przez stalową konstrukcję, która jest rozwiązaniem tymczasowym.
Realizacja zadania bezpośrednio przyczyni się do:
• wzrostu jakości życia mieszkańców budynków ul. Niepodległości 87ABC, 89AB, 91 AB ze względu na zmniejszenie ryzyka wystąpienia katastrofy budowlanej poprzez osunięcie się skarpy, zmniejszenie ryzyka ulegnięcia wypadkom i zagrożenia życia,
• wzrost dostępności komunikacyjnej mieszkańców budynków ul. Niepodległości 87ABC, 89AB, 91 AB do usług publicznych,
• wzrostu bezpieczeństwa zdrowia i życia mieszkańców budynków ul. Niepodległości 87ABC, 89AB, 91 AB,
• ułatwienie dostępu do budynków służbom m.in. ratunkowym oraz innym usługodawcom.
Szacunkowy koszt:
L.p. Składowe części zadania Koszt
1 Projekt, remont drogi wewnętrznej, remont muru i infrastruktury tow. 181000 zł
Razem 181000 zł