Idź do treści

167. WYMIANA NAWIERZCHNI CHODNIKÓW PRZY UL. BIAŁOSTOCKIEJ I UL. AUGUSTOWSKIEJ

Rodzaj: Osiedlowy
Osiedle: Mazurskie
Status: Merytorycznie pozytywny
Opis:
Przedmiot zadania
Remont starych, zniszczonych chodników i wymiana nawierzchni na kostkę betonową typu POLBRUK. Wymianie podlega cała konstrukcja chodnika wraz z podbudową, obrzeżami i krawężnikami drogowymi, na powierzchni około 750 m2 - ul. Białostocka etap II, III i IV łącznie (kontynuacja zadania z II edycji 0B0) oraz ul. Augustowska (etapowo - do realizacji tylko etap I).
Projekt techniczny dla chodnika przy ul. Białostockiej został wykonany w maju 2015 r. w ramach realizacji projektu wybranego w II edycji 0B0. Projekt techniczny dla chodnika przy ul. Augustowskiej należy wykonać w całości około 1200 m2 i podzielić na etapy realizacyjne.
Lokalizacja
Olsztyn, Osiedle Mazurskie, ul. Białostocka i ul. Augustowska
1. ul. Białostocka - chodnik, który ma być objęty remontem zlokalizowany jest na odcinku od skrzyżowania ul. Białostockiej z ul. Gołdapską do okolic skrzyżowania ul. Białostockiej z ul. Czeską.
2. ul. Augustowska - chodnik, który ma być objęty remontem zlokalizowany jest na odcinku od ul. Białostockiej do skrzyżowania z ul. Olecką (po stronie budynków o numeracji parzystej)
Ogólnodostępność:
Proponowane zadanie OBO (remont nawierzchni chodników) zlokalizowane jest na terenie Gminy Olsztyn i ogólnodostępne dla mieszkańców, umożliwiając im przemieszczanie się w kierunku Centrum miasta, przystanków MPK oraz jeziora Skanda i Olsztyńskiego Parku Naukowo - Technologicznego.
Uzasadnienie:
Istniejąca nawierzchnia chodników jest w złym stanie technicznym. Jest ona w dużej części zdeformowana, występują liczne nierówności, ubytki, spękania i zastoiska wodne powodujące znaczne utrudnienia w poruszaniu się pieszych - zwłaszcza po opadach deszczu. Różnice wysokości istniejących wjazdów zakończonych wystającymi obrzeżami i krawężnikami drogowymi stanowią bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych. Znacząco utrudnione jest również utrzymanie porządku przed posesjami w szczególności w okresie zimowym.
Realizacja zadania wpłynie na poprawę stanu infrastruktury drogowej, czystości oraz pozytywny wizerunek funkcjonalno - przestrzenny. Przedsięwzięcie wpłynie również na poprawę jakości życia mieszkańców w zakresie wygodnego i bezpiecznego przemieszczania się w kierunku Centrum miasta, przystanków MPK oraz jez. Skanda i Olsztyńskiego Parku Naukowo - Technologicznego.
Szacunkowy koszt:
L.p. Składowe części zadania Koszt
1 Projekt techniczny remontu chodnika ul. Augustowska 5000 zł
2 Remont nawierzchni chodnika ul. Białostocka - etap II, III i IV (zakres zgodnie z projektem) 115000 zł
3 Remont nawierzchni chodnika ul. Augustowska - etap I (zakres zgodnie z nowym projektem) 59000 zł
Razem 179000 zł