Idź do treści

18. DRUGA STRONA ŁYNOSTRADY

Rodzaj: Miejski
Status: Merytorycznie negatywny
Opis:
Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu prawego brzegu Łyny między ul. Obrońców Tobruku a ul. Marii Grzegorzewskiej. Zakres prac powinien objąć:

-powstanie traktu pieszo rowerowe łączącego ul. Obrońców Tobruku z ul. Marii Grzegorzewskiej, z dostępem do terenu położonego nad rzeką ( ciąg pieszy nawierzchnia mineralna, ciąg rowerowy nawierzchnia gładka utwardzona ).

- montaż latarni oświetlających ciąg pieszo rowerowy wyposażonych w czujniki ruchu

-uporządkowanie i zagospodarowanie terenów zielonych, założenie łąki kwietnej i stworzenie polany rekreacyjno-wypoczynkowej wyposażonej w ławki, leżaki, hamaki (lub stanowiska na hamak), wiatę piknikową, itp.

-mała architektura: kosze na śmieci, latarnie, tablice edukacyjne, hotele dla owadów, budki lęgowe dla ptaków.

Ciąg pieszo-rowerowy będzie zlokalizowany na terenie następujących działek: część południowa i północna działki nr: 68-82, południowa część działki 68-3/12, zachodnia część działki nr 68-83/13. Wszystkie działki są w zarządzie Gminy Olsztyn. Działka nr 68-83/13 należy do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących. Dyrekcja ośrodka wyraziła zgodę na odstąpienie części działki na potrzeby realizacji projektu. (załącznik do projektu).
Dodatkowo projekt jest zgodny z „Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zespołu parkowego Korczaka – Mleczna w Olsztynie”, przyjętego uchwałą Rady Miasta nr LV/885/14 w dniu 25.06.2014r.
Ogólnodostępność:
Projekt będzie realizowany na terenie ogólnodostępnym i będzie służyć wszystkim mieszkańcom miasta
Uzasadnienie:
Podstawowym problemem tego miejsca jest niebezpieczne przejście od ul. Marii Grzegorzewskiej do ul. Obrońców Tobruku wzdłuż szkolnego płotu. Jest ono śliskie, strome, wąskie, z wystającymi korzeniami drzew. Z trudnością korzystają z niego mieszkańcy osiedla, zwłaszcza starsi. Wydeptanie ścieżki świadczy o jej regularnym uczęszczaniu, co tylko potwierdza, że zrobienie porządnego traktu dla ludzi starszych, młodych, rodziców z wózkami jest pożądane. Przejście jest użytkowane zarówno przez mieszkańców pobliskiego osiedla, jak i osiedli dalej położonych, np. Osiedla Mleczne.
Aby nie poprzestać na samym praktycznym rozwiązaniu problemu proponujemy zagospodarowanie terenu, który ma spełniać przyznane mu funkcje w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego. Pozwolić mieszkańcom na wypoczynek, aktywne uprawianie sportu. Dać możliwość zorganizowania wydarzenia na świeżym powietrzu w przystosowanej przestrzeni i spędzenie wspólnie czasu. Umożliwić także zajęcia lekcyjne w terenie poprzez stworzenie ekologicznej ścieżki edukacyjnej.
Samo miejsce ma służyć wszystkim mieszkańcom Olsztyna, którzy będą chcieli z niego skorzystać, także turystom odwiedzającym nasze miasto. Docelowo chcielibyśmy, aby w przyszłości teren objęty projektem łączył się z Parkiem Centralnym trasą pieszo-rowerową w tej samej stylizacji dla zachowania spójności przestrzeni.
Szacunkowy koszt:
L.p. Składowe części zadania Koszt
1 Utworzenie traktu pieszo rowerowego 200000 zł
2 Montaż oświetlenia 100000 zł
3 Demontaż starego ogrodzenia i montaż nowego 50000 zł
4 Uporządkowanie terenów zielonych , nowe nasadzenia 50000 zł
5 Elementy małej architektury, stojaki rowerowe, kosze na śmieci 70000 zł
6 Koszty dodatkowe 30000 zł
Razem 500000 zł
Zdjęcie projektu