Idź do treści

3. NAWIERZCHNIA ULICY KOCANKI C.D.

Rodzaj: Osiedlowy
Osiedle: Redykajny
Status: Merytorycznie negatywny
Projekt będzie realizowany w 2020 roku z innego funduszu przez ZDZIT.
Opis:
Wykonanie ulicy w zakresie podbudowy, warstwy nawierzchni z kostki betonowej wraz z przebudową sieci deszczowej jako kontynuacja wg decyzji pozwolenia na budowę i projektu budowlanego sporządzonego w 2017 roku.
Kontynuacja budowy ulicy Kocanki na odcinku od skrzyżowania z ul. Macierzanki i skrzyżowania z ul. Dziewanny przy posesjach nr 1 i 2.
Ogólnodostępność:
Przedmiotowy odcinek gminnej ulicy Kocanki służy pieszym jako dojście do przystanku komunikacji miejskiej MPK przy ul. Hozjusza oraz Kościoła przy ul. Św. Arnolda oraz zmotoryzowanym jako dojazd do posesji na osiedlu.
Uzasadnienie:
Niniejszy wniosek stanowi kontynuację wniosku z 2017, który nie został w pełnym zakresie z powodu niewystarczających środków. Ulica Kocanki nie posiada chodników, tak więc pas jezdni służy jednocześnie jako dojazd do domów jednorodzinnych oraz trasę dojścia pieszych z budynków wielorodzinnych i jednorodzinnych do ulicy Hozjusza oraz położonych przy tej ulicy przystanku MPK oraz Kościoła. Obecny stan zniszczonej podbudowy betonowej w krawężnikach bez warstwy wierzchniej powoduje wiele utrudnień j.n.:
- dla pieszych - błoto lub kurz, zniszczone i utytłane obuwie oraz nierówności (dziury) stwarzające bezpośrednie zagrożenie zdrowia i życia,
- dla zmotoryzowanych - utrudnienia jazdy, zwiększone zużycie aut i zagrożenie uszkodzeń aut na wystających studzienkach sanitarnych.
Przy ul. Kocanki nie jest zlokalizowany żaden adres administracyjny, tak więc w ramach prowadzonych uprzednio inicjatyw społecznych nie została wykonana nawierzchnia ulicy.
Szacunkowy koszt:
L.p. Składowe części zadania Koszt
1 wykonanie nawierzchni z kostki brukowej 163997 zł
2 przebudowa sieci deszczowej, regulacja istniejących studzienek 1 zł
3 korytowanie i wymiana krawężników 1 zł
4 wykonanie podbudowy 1 zł
Razem 164000 zł