Idź do treści

3. NAWIERZCHNIA ULICY KOCANKI C.D.

Rodzaj: Osiedlowy
Osiedle: Redykajny
Status: Zgłoszony
Opis:
Wykonanie ulicy w zakresie podbudowy, warstwy nawierzchni z kostki betonowej wraz z przebudową sieci deszczowej jako kontynuacja wg decyzji pozwolenia na budowę i projektu budowlanego sporządzonego w 2017 roku.
Kontynuacja budowy ulicy Kocanki na odcinku od skrzyżowania z ul. Macierzanki i skrzyżowania z ul. Dziewanny przy posesjach nr 1 i 2.
Uzasadnienie:
Niniejszy wniosek stanowi kontynuację wniosku z 2017, który nie został w pełnym zakresie z powodu niewystarczających środków. Ulica Kocanki nie posiada chodników, tak więc pas jezdni służy jednocześnie jako dojazd do domów jednorodzinnych oraz trasę dojścia pieszych z budynków wielorodzinnych i jednorodzinnych do ulicy Hozjusza oraz położonych przy tej ulicy przystanku MPK oraz Kościoła. Obecny stan zniszczonej podbudowy betonowej w krawężnikach bez warstwy wierzchniej powoduje wiele utrudnień j.n.:
- dla pieszych - błoto lub kurz, zniszczone i utytłane obuwie oraz nierówności (dziury) stwarzające bezpośrednie zagrożenie zdrowia i życia,
- dla zmotoryzowanych - utrudnienia jazdy, zwiększone zużycie aut i zagrożenie uszkodzeń aut na wystających studzienkach sanitarnych.
Przy ul. Kocanki nie jest zlokalizowany żaden adres administracyjny, tak więc w ramach prowadzonych uprzednio inicjatyw społecznych nie została wykonana nawierzchnia ulicy.
Szacunkowy koszt:
L.p. Składowe części zadania Koszt
1 wykonanie nawierzchni z kostki brukowej 163997 zł
2 przebudowa sieci deszczowej, regulacja istniejących studzienek 1 zł
3 korytowanie i wymiana krawężników 1 zł
4 wykonanie podbudowy 1 zł
Razem 164000 zł