Idź do treści

30. PARK OSIEDLOWY DAJTKI

Rodzaj: Osiedlowy
Osiedle: Dajtki
Status: Merytorycznie pozytywny
Opis:
Aranżacja skweru w centralnej części Dajtek jako miejsca spotkań i wypoczynku mieszkańców. Istniejący, niezagospodarowany teren zielony przy Promenadzie, pomiędzy sklepem, apteką a przychodnią (działka nr 117-444/3 wraz z fragmentami działek nr 117 -54 i 117- 68) planuje się zagospodarować jako zieleń urządzoną w formie osiedlowego parku. Na terenie przyszłego parku będą znajdować się utwardzone ścieżki, ławki, kosze na śmieci i pergola. Całość będzie oświetlona i obsadzona ozdobną roślinnością (drzewa, krzewy, byliny itp). Dodatkowo zostaną uporządkowane trawniki a od strony Promenady część trawnika zostanie przygotowane pod scenę ustawianą na imprezy osiedlowe (wzmocnienie terenu).
Ogólnodostępność:
Park nie będzie ogrodzony, w ciągu całego roku będzie możliwość korzystania z niego zarówno przez wszystkich mieszkańców osiedla jak i przez osoby odwiedzające.
Uzasadnienie:
Na osiedlu Dajtki brakuje otwartego, ogólnodostępnego terenu sprzyjającego integracji mieszkańców. Brakuje również urządzonego miejsca do organizacji imprez osiedlowych. Teren objęty opracowaniem, znajduje się w centralnej części osiedla, w pobliżu najważniejszych obiektów publicznych i jest terenem zielonym. Jest dobrze skomunikowany z całym osiedlem. Spełnia wszystkie warunki kwalifikujące go jako miejsce integracji mieszkańców i organizacji osiedlowych wydarzeń.
Idea zakłada możliwość dalszego rozwoju i urządzania tego terenu oraz połączenia go w system niewielkich parków osiedlowych z sąsiadującymi terenami zielonymi.
Szacunkowy koszt:
L.p. Składowe części zadania Koszt
1 projekt 10000 zł
2 ok. 300 m2 nawierzchni mineralnej (ścieżki piesze) 75000 zł
3 ławki i kosze na śmieci 13000 zł
4 trawniki i łąki kwietne (z przygotowaniem terenu pod scenę) 30000 zł
5 oświetlenie terenu (obudowy i instalacje) 24000 zł
6 drzewa, krzewy i inne rośliny ozdobne 25000 zł
7 pergola 5000 zł
Razem 182000 zł
Zdjęcie projektu