Idź do treści

32. OLSZTYŃSKI TRENER SENIORALNY

Rodzaj: Miejski
Status: Merytorycznie pozytywny
Opis:
Wyraźnie zauważalne starzenie się i niekorzystne zmiany demograficzne w społeczności Olsztyna wymuszają w ramach polityki senioralnej - realizowanie na poziomie lokalnym między innymi działań profilaktycznych i rehabilitacyjnych, edukacyjnych oraz aktywizujących - zmierzających do włączania społecznego seniorów, do ich partycypacji społecznej - w wolontariacie. Wymienione elementy polityki senioralnej szeroko ujęto w ramach proponowanego projektu.
Olsztyński Trener Senioralny to wielokierunkowe, ogólnodostępne (dla wszystkich seniorów Olsztyna) działanie w celu aktywizacji fizycznej i psychicznej osób starszych.
Celem projektu jest konsolidacja olsztyńskiego środowiska senioralnego oraz budowanie szerszych pozytywnych relacji społecznych. Promowanie aktywności społecznej na zasadzie wolontariatu poprzez aktywizację fizyczną, psychiczną osób starszych z wykorzystaniem między innymi współczesnych form treningu kognitywnego.
W projekcie ujęto działania aktywizujące, przeciwdziałające niekorzystnym zmianom występującym (według badań socjologicznych i psychologicznych) w procesie starzenia się w obszarach:
- biologicznym - pogorszeniu stanu zdrowia i kondycji, obniżeniu sprawności fizycznej, pogorszeniu warunków życiowych,
- psychologicznym - przeciwdziałanie starzeniu się psychicznemu, obniżeniu sprawności umysłowej, niekorzystnym zmianom mentalnym, emocjonalnym i duchowym, zmianom w sferze osobowości człowieka),
- społecznym - przeciwdziałanie stopniowemu wycofywaniu się z życia społecznego - zawodowego, obniżenia aktywności społecznej (pogorszeniu relacji społecznych i warunków społeczno-ekonomicznych, kulturowych).
Przewidziane w szerokim zakresie działania (między innymi kulturalne, edukacyjne, rekreacyjno-rehabilitacyjne) będą sprzyjały przekonaniu środowiska senioralnego do prowadzenia zdrowego stylu życia i ukazaniu aktywności fizycznej, jako atrakcyjnej formy spędzania wolnego czasu i samodoskonalenia się. Przewidziane są, ogólnorozwojowe, usprawniające i specjalistyczne zajęcia gimnastyczne indywidualne i grupowe (m. innymi: zumba dla kręgosłupa, Aqua-aerobic, Aquafitness, kolarstwo stacjonarne, Senior-Balance, zajęcia na specjalistycznych siłowniach zewnętrznych) oraz zajęcia taneczne.
W obszarze treningu kognitywnego (neurobiku, treningu mózgu, fitness mózgu) sprzyjającego poprawie funkcji poznawczych u ludzi (pamięci i inteligencji) przewiduje się szerokie wykorzystanie nowoczesnych metod usprawniania psychologicznego z wykorzystaniem techniki komputerowej (programów do gimnastyki umysłu, ćwiczeń pamięci, oraz programów aktywizujących ruchowo). Wykorzystanie specjalistycznych gier m. innymi gry rehabilitacyjnej wzbogaconej o system motywacyjny dla seniorów (rehabilitacja osób z zaburzeniami równowagi ruchu) opracowanej w ramach programu "Inteligentny rozwój" (Smart GrowthOperationalProgramme 2014 - 2020) a szczególnie realizowanego w jego ramach projektu "Equilibriumquest".

Celem rozpropagowania idei "Olsztyńskiego Trenera Senioralnego" w środowisku senioralnym zamierza się zrealizować cykl informacyjnych programów medialnych (z wykorzystaniem prasy, radia i telewizji), oraz wykorzystać w tym celu organizowane przez Rady Osiedli lokalne pikniki i inne spotkania grupowe seniorów, spotkania międzypokoleniowe.
Realizacja programu, oprócz umacniania solidarności wewnątrz i międzypokoleniowej, będzie sprzyjała uatrakcyjnieniu i rozszerzeniu oferty - zakresu działań takich podmiotów jak Centrum Aktywnego Seniora, Centrum Sportu i Rekreacji "Ukiel", Aquasfery i innych obiektów kulturalnych, oświatowych i sportowo-rekreacyjnych Olsztyna. Potwierdzeniem atrakcyjności wymienionych założeń mogą być realizowane dotychczas przy ścisłej współpracy Rady Olsztyńskich Seniorów, Centrum Sportu i Rekreacji "Ukiel" oraz Aquasfery, cieszące się bardzo dużym zainteresowaniem osób starszych, co miesięczne marsze "Nordic-walking" nad Jeziorem Ukiel.
Z uwagi na złożoność projektu przewiduje się powołanie Zespołu Koordynującego i Promującego działania oraz uzasadnione merytoryczne rozłożenie działań w czasie (najpierw elementy adaptacyjno-modernizacyjne, następnie wyposażeniowe i w ostatnim kwartale (w powiązaniu z obchodami Międzynarodowego dnia Osób Starszych) realizacja wybranych zadań z projektu "Olsztyński Trener Senioralny"
Ogólnodostępność:
Projekt dotyczy działań ogólnodostępnych dla seniorów Olsztyna. Ukierunkowany jest na bardzo liczną (liczącą ok. 47000 mieszkańców) grupę starszych (60+) mieszkańców miasta tj. ok. 1/4 wszystkich mieszkańców Olsztyna.
Według danych Urzędu Miasta charakterystyka ilościowa seniorów w Olsztynie (stan na lipiec 2018 r.) przedstawiała się następująco:
60 - 69 lat - 26765 osób
70 - 74 lata - 7309 osób
75 - 84 lata - 8830 osób
85 i więcej lat - 4019 osób
Razem 46923 osoby

Wymieniony podział seniorów wymusza zabezpieczenie przez władze miasta zróżnicowanych działań w stosunku do poszczególnych grup wiekowych. Najbardziej liczna jest grupa seniorów potencjalnie aktywnych - to grupa mogąca realizować swoje pasje w dostępnym szerokim obszarze działań OSIR-u, Centrum Sportu i Rekreacji "Ukiel", Aquasfery, czy PTTK. Grupy starszych seniorów, na miarę możliwości, korzystają z dosyć dobrze zorganizowanej w Olsztynie sieci Domów Pomocy i Samopomocy Społecznej, ale bardzo liczna grupa, z wymienionych ok. 47000 seniorów, potrzebuje takiego ośrodka jakim w założeniu jest "Centrum Aktywnego Seniora" i działań przewidzianych w ramach projektu "Olsztyński Trener Senioralny"
Uzasadnienie:
Projekt doskonale wpisuje się w realizację "Strategii rozwiązywania problemów społecznych Olsztyna do 2020 roku" przyjętej Uchwałą Rady Miasta nr XXII/313/16 z dnia 27.IV.2016. Szczególnie w zakresie realicacji celu strategicznego nr 2. (Systemu wsparcia i aktywizacji osób starszych) oraz realizację poszczególnych celów operacyjnych wymienionej strategii.
Najbardziej istotne z nich to realizacja między innymi celu operacyjnego nr 2, (w którym wskazuje się na konieczność podejmowania działań w zakresie wzrostu poczucia bezpieczeństwa i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu seniorów, prowadzeniu działań informacyjnych, edukacyjnych mających wpływ na zmianę świadomości w zakresie zachowań prozdrowotnych i prospołecznych, organizacji aktywnych form spędzania czasu dla seniorów, propagowania powstawania klubów seniora, rozszerzeniu oferty usług placówek działających na rzecz osób starszych) oraz celu operacyjnego 3. (akcentującego konieczność zwiększania aktywności i integracji osób starszych, wspierania organizacji seniorskich, organizowania szkoleń, wykładów, warsztatów dla osób starszych, konieczność rozwoju wolontariatu senioralnego (60+) oraz tworzenia "punktów/centrum integracji międzypokoleniowej".

Realizacja projektu jest niezbędna z uwagi na konieczność realizacji podstawowych założeń wymienionej wyżej lokalnej polityki senioralnej w tym inicjacji i aktywizacji działalności Centrum Aktywnego Seniora w Olsztynie - ośrodka ukierunkowanego na szeroko pojętą informację osób starszych, ich aktywizację fizyczną i psychiczną.
Jego realizacja przyczyni się do konsolidacji olsztyńskiego środowiska senioralnego jego aktywizacji w kierunku działań na zasadzie wolontariatu (wzajemnego wspierania się seniorów, dzielenia się zainteresowaniami i ciekawymi hobby) oraz do budowania szerszych pozytywnych relacji społecznych wewnątrz i międzypokoleniowych. Będzie nowoczesnym elementem edukacji i aktywizacji z wykorzystaniem między innymi współczesnych form treningu kognitywnego.
Szacunkowy koszt:
L.p. Składowe części zadania Koszt
1 Działania adaptacyjno modernizacyjne 295000 zł
2 Zespół ds. Koordynacji i Promocji Projektu Olsztyński Trener Senioralny 3000 zł
3 Medialne działania informacyjno-promujące 13000 zł
4 Zorganizowanie szkoleń przygotowujących wybranych seniorów w celu przeszkolenia trenera senioralnego 12000 zł
5 Wyposażenie pokoju pielęgniarsko-instruktorskiego 13000 zł
6 Urządzenia rehabilitacyjno-rekreacyjne - strefa indywidualna 20400 zł
7 Urządzenia rehabilitacyjno-rekreacyjne - strefa rehabilitacji 41900 zł
8 Zabezpieczenie techniczne, instrumentalne i programowe 11700 zł
9 Urządzenia rehabilitacyjno-rekreacyjne - strefa aktywizacji na świeżym powietrzu 50000 zł
10 Specjalistyczna kadra 40000 zł
Razem 500000 zł