Idź do treści

53. DRUGA STRONA ŁYNOSTRADY

Rodzaj: Zintegrowany
Status: Merytorycznie negatywny
Opis:
Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu prawego brzegu Łyny między ul. Obrońców Tobruku a ul. Marii Grzegorzewskiej.
Zadanie obejmuje:
● powstanie traktu pieszo-rowerowego o nawierzchni mineralnej, łączącego ul. Obrońców Tobruku z ul. Marii Grzegorzewskiej, z dostępem do terenu położonego nad rzeką
● uporządkowanie i zagospodarowanie nadrzecznych terenów zielonych na polanę rekreacyjno-wypoczynkową


Ciąg pieszo-rowerowy będzie zlokalizowany na terenie następujących działek: część południowa i północna działki nr: 68-82, południowa część działki 68-3/12, zachodnia część działki nr 68-83/13. Wszystkie działki są w zarządzie Gminy Olsztyn. Działka nr 68-83/13 należy do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących. Dyrekcja ośrodka wyraziła zgodę na odstąpienie części działki na potrzeby realizacji projektu.
Dodatkowo projekt jest zgodny z „Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zespołu parkowego Korczaka – Mleczna w Olsztynie”, przyjętego uchwałą Rady Miasta nr LV/885/14 w dniu 25.06.2014r.
Uzasadnienie:
Podstawowym problemem tego miejsca jest niebezpieczne przejście od ul. Marii Grzegorzewskiej do ul. Obrońców Tobruku wzdłuż szkolnego płotu. Jest ono śliskie, strome, wąskie, z wystającymi korzeniami drzew. Z trudnością korzystają z niego mieszkańcy osiedla, zwłaszcza starsi. Wydeptanie ścieżki świadczy o jej regularnym uczęszczaniu, co tylko potwierdza, że zrobienie porządnego traktu dla ludzi starszych, młodych, rodziców z wózkami jest pożądane. Przejście jest użytkowane zarówno przez mieszkańców pobliskiego osiedla, jak i osiedli dalej położonych, np. Osiedla Mleczne.

Aby nie poprzestać na samym praktycznym rozwiązaniu problemu proponujemy zagospodarowanie terenu, który ma spełniać przyznane mu funkcje w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego. Stworzenie mieszkańcom miejsca do wypoczynku oraz aktywnego uprawiania sportu. Dać możliwość zorganizowania wydarzenia na świeżym powietrzu w przystosowanej przestrzeni, spędzenia wspólnie czasu oraz podziwianiu uroków Łyny.

Odrestaurowana przestrzeń będzie służyła wszystkim mieszkańcom Olsztyna, którzy będą chcieli z niej skorzystać, a także turystom odwiedzającym nasze miasto.

Docelowo chcielibyśmy, aby w przyszłości teren objęty projektem łączył się z Parkiem Centralnym trasą pieszo-rowerową w tej samej stylizacji dla zachowania spójności przestrzeni.
Szacunkowy koszt:
L.p. Składowe części zadania Koszt
1 droga piesza i rowerowa ok. 200 mb x 4,5 (szer. ciągów razem- 2,5 + 2 m) x ok. 132zł/m2 150000 zł
2 elementy małej architektury (ławki, kosze, siedziska, stojaki rowerowe, hotele dla owadów) 23000 zł
3 oświetlenie traktu pieszo-rowerowego (5 latarni) 40000 zł
4 zagospodarowanie i uporządkowanie terenu nadrzecznego (prace ziemne, oczyszczanie, nasadzenia) 52000 zł
5 opracowanie dokumentacji 35000 zł
Razem 300000 zł
Zdjęcie projektu