Idź do treści

56. EKO STACJA LIKUSY

Rodzaj: Osiedlowy
Osiedle: Likusy
Status: Merytorycznie pozytywny
Opis:
Eko Stacja jest miejscem integracji mieszkańców olsztyńskich osiedli z otaczającą ich przyrodą.

Projekt zakłada stworzenie naturalnej przestrzeni pełniącej funkcję wypoczynkowo- edukacyjną.
Zawiera następujące elementy, które składają się na proponowaną koncepcję :
- wybudowanie wiaty piknikowej, będącej miejscem spotkań mieszkańców.
- założenie łąki kwietnej i postawienie hoteli dla owadów.
- ustawienie ławek i leżaków wśród łąki kwietnej
- zamontowanie budek lęgowych dla ptaków oraz karmników.
- ulokowanie ekologicznych tablic informacyjnych i ekologicznych zabaw edukacyjnych dla dzieci.
- dodatkowe nasadzenia z roślin stanowiących pokarm dla owadów i małych zwierząt

Lokalizacja na terenie nad Jeziorem Czarnym w obrębie działki 4/7. Tablice edukacyjne umieszczone również wzdłuż ciągu spacerowego nad Jeziorem Ukiel.
Ogólnodostępność:
Projekt realizowany będzie na terenie ogólnodostępnym
Uzasadnienie:
Eko Stacja wpisuje się idealnie w panujące trendy miasta ekologicznego i przyjaznego człowiekowi.
Stworzenie takiej przestrzeni służy mieszkańcom osiedla, daje schronienie od codziennego zgiełku, pełni funkcję relaksacyjną i edukacyjną.
Jest miejscem spotkań i integracji, pozwala chętnym mieszkańcom osiedla na zaangażowanie w systematyczną pielęgnację wspólnej przestrzeni.
Eko Stacja jest miejscem edukacji, szczególnie dla dzieci, które mogą obserwować otaczającą przyrodę. Pozwala na przeprowadzanie zajęć edukacyjnych w terenie.
Projektowana przestrzeń ma być ostoją dla różnorodności biologicznej i wspierać zapylacze, które są zagrożone a są tak ważne dla naszej egzystencji. Łąka kwietna jest tutaj elementem, który wspiera owady zapylające.
Dzięki ustawieniu automatów z karmą dla ptactwa wodnego, montażu budek lęgowych i karmników wspieramy małą faunę czyli ptaki i niewielkie ssaki.

Powstaną ekologiczne ścieżki edukacyjne o nawierzchni mineralnej z punktami informacyjnymi dotyczącymi istniejących na tym terenie elementów flory i fauny.
Ekologiczne zabawy edukacyjne umilą czas dzieciom przebywającym w Eko Stacji.
Dzięki nasadzeniom z roślin stanowiących pokarm dla owadów i małych zwierząt zwiększy się różnorodność biologiczna. Miejsce to będzie służyło mieszkańcom nie tylko jako ekologiczna przestrzeń wypoczynkowo-rekreacyjna. Będzie pełnić także funkcje edukacyjne, dając sposobność poznawania przyrody.
Projekt realizowany będzie na terenach wzdłuż jeziora Ukiel i CRS Ukiel II.
Szacunkowy koszt:
L.p. Składowe części zadania Koszt
1 Elementy małej architektury 42000 zł
2 Łąka kwietna i nowe nasadzenia 50000 zł
3 Tablice edukacyjne i gry edukacyjne 50000 zł
4 Hotele dla owadów, budki lęgowe, kaczkomaty 20000 zł
Razem 162000 zł
Zdjęcie projektu