Idź do treści

7. BUDOWA BEZPIECZNYCH POŁACZEŃ DO "ŁYNOSTRADY"

Rodzaj: Miejski
Status: Merytorycznie negatywny
ZDZIT -opinia negatywna - część realizacji projektu to tereny na leżące do OSM. Inwestycje - Zakres wniosku jest niemożliwy do zrealizowania w ciągu jednego roku, brak projekt tech. Ocena negatywna ze względu na koszty, tylko odcinek "C" to koszt około 600 tys. zł. Geodezja - Połączenie od ul. Borkowskiego i Barczewskiego - tereny nienależące do gminy.
Opis:
Przedmiot zadania
Przedmiotem jest budowa 4 połączeń pieszych lub pieszo-rowerowych do "Łynostrady", wykonanych z kostki betonowej niefazowanej lub w miarę możliwości z nawierzchni bitumicznej z uwzględnieniem ograniczeń w stosowaniu barier architektonicznych. Połączenia są planowane jako ciągi piesze o szerokości 2 metrów lub 3 metrów w przypadku ciągu pieszego z dopuszczonym ruchem rowerowym. Inwestycja składałaby się z czterech połączeń, tj.:
a) Borkowskiego (dawna Gotowca) - "Łynostrada” o długości ok. 60 m. - ciąg pieszy z dopuszczonym ruchem rowerowym, o szerokości 3 metrów z kostki betonowej niefazowanej;
b) Barczewskiego - „Łynostrada" o długości ok. 130 m. - ciąg pieszy, o szerokości 2 metrów z kostki betonowej niefazowanej;
c) Iwaszkiewicza - „Łynostrada” długości ok. 150 m. - ścieżka rowerowa wraz ciągiem pieszym po 2 metry szerokości każdy z elementów inwestycji;
d) Martuszewskiego — „Łynostrada” o długości ok. 60 m. ciąg pieszy, o szerokości 2 metrów z kostki betonowej niefazowanej.

Lokalizacja:
Połączenia są zlokalizowane na nieruchomościach należących do Miasta Olsztyna.
Borkowskiego "Łynostrada” działki w obrębie nr 67, o nr 3/32 i 4/5.
Barczewskiego "Łynostrada” działki o nr: 67-4/5. 66-77. 66-76/4, 67-2.
Iwaszkiewicza - "Łynostrada” działki o nr: w obrębie 110 o nr: 64/22, 57/1, 56/4, 55/31, Martuszewsktego - "Łynostrada” działki w obrębie 110 o nr: 55/17 i 41/21.
Inwestycja wpisuje się w MPZP Zespołu parkowego Korczaka - Mleczna (Uchwala RM Olsztyna Nr
LV/885/14 z dnia 25.06.2014;. Rys. lokalizacji jest wskazany w Załączniku Nr 1.
Ogólnodostępność:
Inwestycja jest realizowana na nieruchomościach należących do Miasta, toteż spełniony jest wymóg ogólnodostępności dla użytkowników inwestycji. Inwestycja wpisuje się w MPZP Zespołu parkowego Korczaka Mleczna (Uchwała RM Olsztyna Nr LV/885/14 z dnia 25.06.2014) jest realizacją planowanych ciągów pieszych i pieszo-rowerowych określonych w ww. dokumencie.
Uzasadnienie:
Poprawi dostępność popularnego traktu spacerowo-rowerowego dla wszystkich
mieszkańców. Przyczyni się do realizacji zagospodarowania planowanego zespołu parkowego Korczaka Mleczna. Inwestycja spowoduje poprawę bezpieczeństwa mieszkańców, jak również komfortu ich życia. Ulegnie zwiększeniu kondycja zdrowotna mieszkańców poprzez wydłużenie bezpiecznych ciągów pieszych oraz rowerowych. Zwiększy się powierzchnia zagospodarowanych terenów zielonych dla mieszkańców Olsztyna. Inwestycja spowoduje poprawę dostępności do miejsc rekreacji i sportu o powierzchni kilkunastu hektarów.
Szacunkowy koszt:
L.p. Składowe części zadania Koszt
1 projekt techniczny czterech połączeń do Łynostrady 50000 zł
2 Budowa utwardzonych tras z kostki niefazowanej 450000 zł
Razem 500000 zł
Zdjęcie projektu