Idź do treści

Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE. L. z 2016r. Nr 119, stron.1) (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Olsztyn (dane adresowe: Plac Jana Pawła II 1 10-101 Olsztyn).
2.    Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych drogą elektroniczną (iod@olsztyn.eu) lub pisemnie na adres Administratora danych.
3.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procesu Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
4.    Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest udzielona przez Panią/Pana zgoda.
5.    Z danych osobowych będziemy korzystać do momentu zakończenia realizacji celów określonych
6.    Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa: organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Olsztyn przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Gmina  Olsztyn reprezentowana przez Prezydenta Olsztyna.
7.    Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegać profilowaniu.
8.    Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich (organizacji międzynarodowych).
9.    W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
•    prawo dostępu do danych osobowych,
•    prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych,
•    prawo żądania usunięcia danych osobowych,
•    prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
•    prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas swoich danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody,
•    prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
•    W związku z tym, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,z obowiązującym prawem.
10. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny, ale ich niepodanie skutkuje nieważnością  oddanego głosu.