Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 13

13. Modernizacja boiska dla uczniów LO 1 i mieszkańców Olsztyna.


Lokalizacja

Adama Mickiewicza 6, 11-041 Olsztyn - betonowe boisko na terenie I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Olsztynie.

Skrócony opis

Na terenie I LO w Olsztynie przy ulicy Adama Mickiewicza 6 znajduje się betonowe boisko, które po zmodernizowaniu będzie służyć w bezpieczny i atrakcyjny sposób mieszkańcom Olsztyna oraz uczniom LO 1 jako wielofunkcyjne boisko do koszykówki oraz siatkówki.

Opis projektu

Projekt przewiduje modernizację boiska i okalającego go terenu (droga ewakuacyjna i dojazdowa), który po remoncie w bezpieczny sposób będzie służył uczniom LO 1, mieszkańcom Śródmieścia i całego Olsztyna.

Wyodrębnia się następujące prace do zrealizowania zadania:

- rozebrać w całości zniszczoną asfaltową powierzchnię;

- wykonać odwodnienie - drenaż boiska;

- ułożyć nawierzchnię syntetyczną;

- wyposażyć obiekt w zestawy z konstrukcjami do gry w koszykówkę i do gry w siatkówkę;

- przygotowanie drogi ewakuacyjnej oraz drogi do parkingu z chodnikiem;

- wykonać / podłączyć oświetlenie boiska

- zamontować ławeczkę trenerską;

- oznakować płytę boiska;

- podłączyć obiekt do miejskiego monitoringu.

Uzasadnienie realizacji projektu

Boisko znajduje się aktualnie w fatalnym stanie, korzystanie z niego może łatwo skończyć się kontuzją przy najmniejszym upadku, a z braku odpowiedniej infrastruktury uprawianie takich sportów jak siatkówka bądź koszykówka jest niemożliwe. Boisko znajduje się blisko centrum miasta, dlatego jego atrakcyjna lokalizacja przyciągnie wielu mieszkańców Olsztyna, którzy nie mają czasu bądź chęci jechania w dalsze okolice miasta. W dodatku boisko przyczyni się do promocji aktywności fizycznej wśród mieszkańców miasta oraz uczniów LO 1. Każda osoba będzie mogła korzystać z boiska latem oraz w godzinach popołudniowych zgodnie z regulaminem boiska.

Ogólnodostępność

Wyremontowane boisko będzie służyło nie tylko uczniom I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Olsztynie, ale również każdemu mieszkańcowi Olsztyna według zasad regulaminu korzystania z boiska.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Dokumentacja projektowa20 000 zł
2Prace rozbiórkowe30 700 zł
3Podbudowa płyty boiska z obrzegowaniem obrzeżami betonowymi, odwodnieniem z przełączem do instalacji burzowej, instalacja oświetlenia, monitoring145 000 zł
4 Syntetyczna nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego z liniami oznaczeniowymi158 500 zł
5Roboty ziemne23 000 zł
6Ławeczka trenerska oraz śmietnik (pojemnik)2 000 zł
7Wyposażenie boiska do koszykówki i do gry w siatkówkę22 000 zł
8Droga ewakuacyjna i dojazdowa z kostki betonowej + rozbiórka starej, spękanej, z ubytkami nawierzchni betonowej33 800 zł
9Chodnik ograniczony z obrzeżami + rozbiórka starego, zniszczonego z fragmentami zużytej nawierzchni asfaltowej10 700 zł
10Ogrodzenia19 300 zł
11Rezerwa inwestycyjna35 000 zł
Łącznie: 500 000 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Modernizacja boiska dla uczniów LO 1 i mieszkańców Olsztyna.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE. L. z 2016r. Nr 119, stron.1) (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Olsztyn, Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn).
2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Olsztyna - drogą elektroniczną (iod@olsztyn.eu) lub pisemnie na adres: Gmina Olsztyn, Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn.
3. Dane osobowe Państwa przetwarzane są w celu realizacji procesu Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego, zgodnie z zapisem art. 6 ust. 1 lit.c Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) w związku z realizacją obowiązku o którym mowa w Ustawie o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2019 r. poz. 506), polegającego na organizacji konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego.
4. Z danych osobowych będziemy korzystać do momentu zakończenia realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
5. Państwa dane mogą zostać przekazane: organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Olsztyn przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Gmina Olsztyn reprezentowana przez Prezydenta Olsztyna.
6. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.
7. Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich (organizacji międzynarodowych).
8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
a) prawo dostępu do danych osobowych,
b) prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych,
c) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
d) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
9. Podanie przez Państwa danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny, ale ich niepodanie skutkuje nieważnością oddanego głosu lub złożonego wniosku, a także nieważnością podpisu pod wnioskiem OBO.