Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 39

39. Piłka z jajem - czyli rugby dla wszystkich


Lokalizacja

Olsztyn, ul. Jeziołowicza 2 b  oraz ul. Gietkowska

Skrócony opis

Propagowanie aktywności fizycznej wśród mieszkańców Olsztyna, poprzez sport jakim jest rugby. Przewidziane są treningi otwarte dla najmłodszych w Akademia Rugby Team Olsztyn, dla starszych w Rugby Team Olsztyn oraz dla Pań w Girls Rugby Team Olsztyn, jak i inne imprezy okolicznościowe organizowane przez stowarzyszenie RTO.

Opis projektu

Projekt jest skierowany do mieszkańców Olsztyna. Celem projektu jest zachęcenie chłopców i dziewczynek w wieku szkolnym do wysiłku fizycznego poprzez grę w rugby oraz w rugby TAG (odmianę bezkontaktową). Są to treningi dla najmłodszych uczestników w Akademii Rugby Team Olsztyn oraz dla pełnoletnich w Rugby Team Olsztyn i Girls Rugby Team Olsztyn. Treningi będą się odbywać cyklicznie 2 razy w tygodniu dla każdej z grup wiekowych, w sezonie wiosenno-letnim na boisku przystosowanym do gry w rugby i w sezonie jesienno-zimowym na sali gimnastycznej, na siłowni oraz na basenie miejskim. Na treningach zostaną przedstawione podstawowe zasady oraz regulaminy obowiązujące w rugby. Przyszli zawodnicy będą uczestniczyć w turniejach regionalnych, a najlepsze drużyny będą  reprezentować Olsztyn na arenie w całej Polsce.

Uzasadnienie realizacji projektu

Projekt ma na celu zaszczepienie już w najmłodszych uczestnikach aktywnego spędzania czasu wolnego oraz integracji najmłodszych zawodników z tymi starszymi oraz ich rodzin. W dzisiejszych czasach mnóstwo dzieci jak i dorosłych spędza czas przy telefonach komórkowych, tabletach czy grach komputerowych, tym samym zaniedbując swoją kondycję. Aktywność fizyczna jest niezbędna w każdym wieku i niesie ze sobą wiele korzyści dla zdrowia. Pozwala utrzymać nie tylko dobrą formę fizyczną, lecz także psychiczną. Poza tym regularny ruch zmniejsza ryzyko wielu chorób. Rugby ma być alternatywą dla biernego spędzania czasu przez mieszkańców naszego miasta.

Ogólnodostępność

Treningi jak i wszystkie wydarzenia organizowane przez stowarzyszenie Rugby Team Olsztyn są otwarte dla wszystkich mieszkańców Olsztyna. Z treningów będą mogli korzystać w szczególności dzieci i młodzież, ale również osoby pełnoletnie, chcące zapoznać się z grą w rugby jak i również poprawić swoją kondycję sportową.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Sprzęt do trenowania12 000 zł
2Namioty turniejowe 3 000 zł
3Nagłośnienie do prowadzenia treningów - głośnik przenośny 3 000 zł
4Promocja - plakaty, banery reklamowe5 000 zł
5Nagrody dla uczestników 5 000 zł
6Wynajęcie obiektów sportowych3 000 zł
7Lekarz klubowy - masażysta 3 000 zł
8Wynagrodzenie dla trenerów (8 osób)16 000 zł
Łącznie: 50 000 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Piłka z jajem - czyli rugby dla wszystkich

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE. L. z 2016r. Nr 119, stron.1) (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Olsztyn, Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn).
2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Olsztyna - drogą elektroniczną (iod@olsztyn.eu) lub pisemnie na adres: Gmina Olsztyn, Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn.
3. Dane osobowe Państwa przetwarzane są w celu realizacji procesu Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego, zgodnie z zapisem art. 6 ust. 1 lit.c Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) w związku z realizacją obowiązku o którym mowa w Ustawie o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2019 r. poz. 506), polegającego na organizacji konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego.
4. Z danych osobowych będziemy korzystać do momentu zakończenia realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
5. Państwa dane mogą zostać przekazane: organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Olsztyn przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Gmina Olsztyn reprezentowana przez Prezydenta Olsztyna.
6. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.
7. Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich (organizacji międzynarodowych).
8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
a) prawo dostępu do danych osobowych,
b) prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych,
c) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
d) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
9. Podanie przez Państwa danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny, ale ich niepodanie skutkuje nieważnością oddanego głosu lub złożonego wniosku, a także nieważnością podpisu pod wnioskiem OBO.