Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 51

51. EDUKACYJNY EKOTARAS


Lokalizacja

Olsztyn, Osiedle Wojska Polskiego, ul. 15 Dywizji, działka ewidencyjna 29 – 86 o powierzchni 3066m2 oraz 29- 34/1

Skrócony opis

Zagospodarowanie terenu przyległego do Olimpijskiego Stadionu Rugby z wystawą na dolinę i płynącą w dole rzekę Łynę oraz wjazdu na parking, parkingu i ścieżki prowadzącej do tarasu. Taras będzie miał głównie przeznaczenie edukacyjne dla dzieci i młodzieży szkolnej i przedszkolnej a także będzie pełnił funkcję rekreacyjną i integracyjną dla mieszkańców Olsztyna.

Opis projektu

Teren zostanie uporządkowany, wykonana zostanie korekta sanitarna starego drzewostanu. Taras zostanie wygrodzony niskim płotem panelowym wysokości 1 – 1,25 m, tak, aby ogrodzenie nie ograniczało przestrzeni i widoków a jedynie zabezpieczyło teren przed zdarzeniami losowymi i zwierzętami. Taras zostanie skomunikowany w dwóch miejscach z Olimpijskim Stadionem Rugby poprzez zamontowanie schodów na wysokościach bramek wejściowych. Wejście na Edukacyjny ekotaras będzie możliwe również od strony parkingu przy głównym wejściu na Stadion wzdłuż ogrodzenia, ścieżką 5m szerokości, gdzie jest wytyczona. Zostaną zakupione ławki parkowe, leżaki parkowe, zestaw urządzeń do ćwiczeń, stojaki na rowery oraz wykonane zostaną tablice informacyjne o istniejącej przyrodzie i historii koszarów Dragonów oraz stadionu, całość zostanie doświetlona 4 lampami solarnymi . Wjazd zostanie utwardzony z odprowadzeniem wód opadowych, miejsca parkingowe zostaną wyznaczone i utwardzone ekokratą lub płytą typu jomba, wypełnione kamieniem  z wyznaczeniem miejsca dla osób niepełnosprawnych oraz doświetlone 4 lampami solarnymi. Scieżka prowadząca do Łyny zostanie uprzątnięta, wzmocniona obrzeżami i wysypana tłuczniem przy zachowaniu naturalnych walorów. Edukacyjny ekotaras wraz z wjazdem, parkingiem oraz ekościeżką będzie pełnił funkcję edukacyjną i integracyjną a także relaksacyjną. Celem jest zachęcenie i pobudzenie młodzieży oraz osób dorosłych i seniorów do aktywności i korzystania z form relaksu. Miejsce jest wyjątkowe, sprawia wrażenie przeniesienia się w czasie. Będą zachęcane szkoły i przedszkola do prowadzenia zajęć z biologii, geografii czy przyrody oraz grupy seniorów do prowadzenia spotkań w tym wyjątkowym miejscu. W godzinach popołudniowych będzie to miejsce spotkań i odpoczynku a nawet organizacji spotkań kulturalnych . Dolina oraz rzeka w jej dole sprawia doskonałą akustykę i piękne widoki przy zachowaniu starego drzewostanu oraz walorów przyrodniczych. To jest cenne miejsce i niepowtarzalne, które znajduje się praktycznie w centrum Olsztyna. Po drugiej stronie przebiega Łynostrada a dojazd jest bliski przy wykorzystaniu mostu znajdującego się przy ul. 15 Dywizji.

Uzasadnienie realizacji projektu

Projekt pozwoli zagospodarować wyjątkowe miejsce spotkań i relaksu. Takich miejsc wokół Olsztyna jest już niewiele. Lokalizacja EDUKACYJNEGO EKOTARASU jest wyjątkowa, znajduje się w centrum Olsztyna jednak w sposób naturalny stwarza warunki wyjątkowe pod względem walorów przyrodniczych oraz widokowych. Miejsce jest obniżone o kilka metrów poniżej stadionu i znajduje się kilkadziesiąt metrów nad Łyną. Usytuowanie sprawia , że Edukacyjny Ekotaras jest ostoją ciszy i spokoju przy zachowaniu naturalnych warunków. Do wykorzystania tych walorów będziemy zachęcali szkoły do prowadzenia zajęć np z biologii, przyrody czy historii, grupy seniorów do spotkań i organizowanie niewielkich wydarzeń kulturalnych.

Ogólnodostępność

Edukacyjny ekotaras będzie ogólnodostępny bez ograniczeń z możliwością, dla grup młodzieży czy seniorów, po wcześniejszym uzgodnieniu , wstępem na Olimpijski Stadion Rugby i przeprowadzeniem zajęć sportowo rekreacyjnych.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Ogrodzenie panelowe wzmocnione z bramką wejściową wysokości 100 – 125cm ok 120 – 140 mb40 000 zł
2Ławki parkowe 10 szt, kosze na śmieci oraz 10 szt leżaków parkowych wraz z ich umocowaniem30 000 zł
3Schody 3 kpl 20 000 zł
4Uporządkowanie terenu( wyrównanie, wycinka krzaków, uprzątnięcie gruzu i śmieci), murek oporowy wysokości 1m i długości ok 100m z ekomuru, dowiezienie ziemi i zasianie trawy70 000 zł
5Tablice edukacyjne 6 szt10 000 zł
6Stojaki na 10 rowerów 2x5 i ich mocowanie2 000 zł
7Lampy solarne oświetlające wjazd na parking oraz taras 8x40W80 000 zł
8Utwardzenie parkingu ok. 320m2, umocnienie skarpy murkiem z ekomuru oraz utwardzeniem wjazdu z odprowadzeniem wody opadowej90 000 zł
9Utwardzenie ścieżki z obrzeżami naturalnym kruszywem ok 400/m280 000 zł
10Zestaw urządzeń plenerowych do ćwiczeń dla seniorów i młodzieży30 000 zł
11Opracowanie projektu na całość inwestycji30 000 zł
12Rezerwa18 000 zł
Łącznie: 500 000 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
EDUKACYJNY EKOTARAS

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE. L. z 2016r. Nr 119, stron.1) (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Olsztyn, Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn).
2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Olsztyna - drogą elektroniczną (iod@olsztyn.eu) lub pisemnie na adres: Gmina Olsztyn, Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn.
3. Dane osobowe Państwa przetwarzane są w celu realizacji procesu Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego, zgodnie z zapisem art. 6 ust. 1 lit.c Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) w związku z realizacją obowiązku o którym mowa w Ustawie o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2019 r. poz. 506), polegającego na organizacji konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego.
4. Z danych osobowych będziemy korzystać do momentu zakończenia realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
5. Państwa dane mogą zostać przekazane: organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Olsztyn przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Gmina Olsztyn reprezentowana przez Prezydenta Olsztyna.
6. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.
7. Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich (organizacji międzynarodowych).
8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
a) prawo dostępu do danych osobowych,
b) prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych,
c) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
d) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
9. Podanie przez Państwa danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny, ale ich niepodanie skutkuje nieważnością oddanego głosu lub złożonego wniosku, a także nieważnością podpisu pod wnioskiem OBO.