projekt nr 21

21. Kontynuacja remontu ulicy Bilitewskiego wraz z budową nowej infrastruktury.


Lokalizacja

Dokładna lokalizacja zadania: działka 38/87, 38/9, 37/7, 34/18, 34/21 (obręb 118)

Skrócony opis

Projekt zakłada poszerzenie istniejącej nawierzchni jezdni, wykonanie nawierzchni zatok postojowych, budowę odwodnienia i odcinka kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi oraz  towarzyszącą infrastrukturą.
Celem realizacji projektu jest polepszenie warunków komunikacyjnych mieszkańców bloków przy ulicy Bilitewskiego oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej.

Opis projektu

W 2021 r opracowano dokumentacje projektową obejmującą:
1) budowę zatoki postojowej równoległej do jezdni na łącznie 10 miejsc postojowych dla samochodów osobowych w tym: 9 miejsc postojowych o wymiarach 2,5x6,0 m i 1 miejsce postojowe o wymiarach 3,6x6,0 m dla osób niepełnosprawnych
2) Chodnik o szerokości 2 m z nawierzchni z kostki betonowej
3) uzupełnienie  kostką betonową projektowanych poszerzeniach jedni
4) ułożenie m. W ciągu ścieku 2 wpusty deszczowe odbierające wody opadowe z projektowanych miejsc postojowych i chodnika oraz istniejącej jezdni.
5) ustawienie dwóch ławek z koszami na śmieci. Przy jednej z ławek zaprojektowano ustawienie dystrybutora worków na psie odchody.
6) Projektowane oświetlenie uliczne wykonać wg opracowania branży elektrycznej.

W 2022 roku planuje się realizację następujących zadań:
- poszerzenie istniejącej nawierzchni jezdni, na całym odcinku celem usprawnienia komunikacji samochodowej i zwiększenia bezpieczeństwa ruchu podczas mijania się pojazdów,
- budowę wzdłuż poszerzanej jezdni odwodnienia wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej o długości ok 85 mb i wykonanie 2 wpustów deszczowych,
- ewentualne dokończenie wykonania nawierzchni zatok postojowych (w przypadku nie wykonania ich w 2021 r., i w ramach posiadanych środków finansowych),
- ewentualne dokończenie montażu ławek (w przypadku nie wykonania ich w 2021 r., i w  ramach posiadanych środków finansowych),
- ewentualna budowa oświetlenia (w ramach posiadanych środków finansowych).
Ponadto w przypadku oszczędności należy sporządzić projekt budowlany na kontynuację budowy ulicy Bilitewskiego wraz z towarzyszącą infrastrukturą na działce 34/21 w obrębie ewidencyjnym 118.
Uzasadnienie realizacji projektu
Przede wszystkim należy podkreślić konieczność ułatwienia dojazdu do ulicy Wilczyńskiego. Poszerzenie drogi znacząco podniosłaby komfort dojazdu do posesji mieszkańcom ulicy Wilczyńskiego oraz służbom miejskim. Kolejnym problemem jest brak utwardzonych ogólnodostępnych miejsc parkingowych. Obecnie przy ulicy Bilitewskiego znajduje się 9 bloków - dodatkowe przeznaczone dla ogółu miejsca parkingowe ułatwiłyby mieszkańcom, jak i przyjezdnym gościom parkowanie samochodów.
Ogólnodostępność
Projekt zakłada budowę infrastruktury, która będzie dostępna dla wszystkich mieszkańców osiedla, a zatem w zgodzie z zasadą ogólnodostępności.

Uzasadnienie realizacji projektu

Przede wszystkim należy podkreślić konieczność ułatwienia dojazdu do ulicy Wilczyńskiego. Obecnie część gruntowa ulicy Bilitewskiego w okresach jesienno-zimowych jest nieprzejezdna z uwagi na nieodpowiedni stan nawierzchni. Budowa nowej drogi znacząco podniosłaby komfort dojazdu do posesji mieszkańcom ulicy Wilczyńskiego oraz służbom miejskim. Kolejnym problemem jest brak utwardzonych ogólnodostępnych miejsc parkingowych. Obecnie przy ulicy Bilitewskiego znajduje się 9 bloków - dodatkowe przeznaczone dla ogółu miejsca parkingowe ułatwiłyby mieszkańcom, jak i przyjezdnym gościom parkowanie samochodów.

Ogólnodostępność

Projekt zakłada budowę infrastruktury, która będzie dostępna dla wszystkich mieszkańców osiedla, a zatem w zgodzie z zasadą ogólnodostępności.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Poszerzenie drogi wraz z kanalizacją deszczową i robotami towarzyszącymi202 884 zł
2Dokumentacja projektowa25 000 zł
Łącznie: 227 884 zł

Załączniki