Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 22

22. BIBLIOTEKA NAD JEZIOREM - TWOJA KREATYWNA PRZYSTAŃ


Lokalizacja

Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 4
al. Przyjaciół 15/1
10-147 Olsztyn

Skrócony opis

MBP Filia nr 4 jest najmniejszą biblioteką w mieście. Cieszy się jednak ogromnym zainteresowaniem i jest bardzo ważnym punktem na mapie miasta. Czytelnicy zaglądają tu nie tylko po, aby wypożyczyć książki, ale również by uczestniczyć w spotkaniach literackich. Naszym zadaniem jest unowocześnić bibliotekę i dostosować ją do wykonywania aktywności kulturalnych również w przestrzeni internetowej.

Opis projektu

Filia 4 MBP jest jedynym miejscem na osiedlu, które zapewnia kulturalną aktywizację seniorów poprzez organizowanie spotkań z literaturą, a także jedynym miejscem które oferuje pozalekcyjne zajęcia dla dzieci, podczas których promowane jest czytelnictwo i szeroko pojęta kultura i sztuka.

W ramach OBO biblioteka obrała za cel zakup nowości wydawniczych (książek oraz audiobooków), a także sprzętów niezbędnych do prowadzenia zajęć zarówno stacjonarnie jak i w przestrzeni internetowej.

Ważne cele Filii 4 to:
· popularyzacja wśród mieszkańców osiedla Nad Jeziorem Długim biblioteki jako nowoczesnego i atrakcyjnego miejsca spotkań, lektury oraz dyskusji, a także edukacji i rozrywki
· organizowanie zajęć oraz konkursów dla dzieci, młodzieży i seniorów, które uwzględniają ich potrzeby i tym samem wpływają na ich rozwój
· rozszerzenie działalności biblioteki o przestrzeń internetową
· czynna współpraca i budowanie relacji z osiedlowymi przedszkolami i szkołami

Uzasadnienie realizacji projektu

Pandemia koronawirusa bardzo dosadnie pokazała, że biblioteka jest dla mieszkańców Olsztyna jednym z najważniejszych miejsc na mapie miasta. Kilkukrotne zamykanie biblioteki czytelnicy bardzo ciężko znosili i bardzo mocno odczuwali. W dniach kiedy miały miejsce ponowne otwarcia, biblioteka biła rekordy wypożyczeń. Cała ta sytuacja pokazała, że czytanie wcale nie odchodzi do lamusa, wręcz przeciwnie! Statystki Biblioteki Narodowej obrazujące stan czytelnictwa w 2020 roku pokazują wyraźnie, że tendencja jest wzrostowa. Ponadto współcześni czytelnicy są bardzo świadomi i zaznajomieni z rynkiem wydawniczym i w związku z tym rosną ich wymagania co do księgozbioru. Biblioteka bez wątpienia musi za tym nadążyć. Pandemia oraz izolacja w domach zmusiła bibliotekę do bardzo diametralnej zmiany, czyli do przeniesienia swoich dotychczasowych aktywności do przestrzeni internetowej. Czytelnicy polubili ten sposób uczestniczenia w wydarzeniach bibliotecznych, więc temu wyzwaniu też trzeba sprostać.

Ogólnodostępność

Biblioteka nr 4, jako filia Miejskiej Biblioteki Publicznej świadczy bezpłatne usługi dla wszystkich zainteresowanych ofertą osób. Zakupione artykuły, tj. książki oraz wyposażenie mają służyć wszystkim, którzy chcą skorzystać z biblioteki i wziąć udział w zajęciach i spotkaniach zarówno stacjonarnych jak i online.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1systematyczny zakup nowości wydawniczych (książek oraz audiobooków)12 000 zł
2wyposażenie biblioteki (m.in. aparat fotograficzny, meble: krzesła, stół, fotel)8 000 zł
3nagrody w konkursach1 000 zł
Łącznie: 21 000 zł

Załączniki

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
BIBLIOTEKA NAD JEZIOREM - TWOJA KREATYWNA PRZYSTAŃ

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE. L. z 2016r. Nr 119, stron.1) (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Olsztyn, Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn).
2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Olsztyna - drogą elektroniczną (iod@olsztyn.eu) lub pisemnie na adres: Gmina Olsztyn, Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn.
3. Dane osobowe Państwa przetwarzane są w celu realizacji procesu Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego, zgodnie z zapisem art. 6 ust. 1 lit.c Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) w związku z realizacją obowiązku o którym mowa w Ustawie o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2019 r. poz. 506), polegającego na organizacji konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego.
4. Z danych osobowych będziemy korzystać do momentu zakończenia realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
5. Państwa dane mogą zostać przekazane: organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Olsztyn przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Gmina Olsztyn reprezentowana przez Prezydenta Olsztyna.
6. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.
7. Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich (organizacji międzynarodowych).
8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
a) prawo dostępu do danych osobowych,
b) prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych,
c) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
d) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
9. Podanie przez Państwa danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny, ale ich niepodanie skutkuje nieważnością oddanego głosu lub złożonego wniosku, a także nieważnością podpisu pod wnioskiem OBO.