projekt nr 36

36. Zielone Zatorze


Lokalizacja

1. Ulica Niedziałkowskiego (fragment od ul. Limanowskiego do ul. Jagiellońskiej) (działka 19-76/1).
2. Wlot w ulicę Zientary Malewskiej z ulicy Limanowskiego (działka 19-164/5 oraz 19-165/8) .
3. Skrzyżowanie ulicy Okrzei i ul. Kolejowej (działka 20-210).
4. Poszerzenie istniejącego skweru przy zbiegu ulic: Żeromskiego i Limanowskiego (działka 19-165/8) i wykonanie skweru u zbiegu ulic: Niedziałkowskiego i Limanowskiego (działki 19-76/1 oraz 19-165/8).

Skrócony opis

Projekt „Zielone Zatorze”  został stworzony z myślą o zielonej infrastrukturze osiedla i składa się z następujących elementów:
1. posadzenie drzew
2. nasadzenia krzewów i bylin
3. uporządkowanie i zagospodarowanie zieleńców
4. uporządkowanie i zagospodarowanie skwerów

Opis projektu

Projekt wyznacza następujące lokalizacje:

1. Ulica Niedziałkowskiego (fragment od ul. Limanowskiego do ul. Jagiellońskiej).
Koszty realizacji będą zależały od ilości posadzonych drzew jak i ilości nasadzeń krzewów i bylin. W koszt trzeba wliczyć przesadzenie istniejących krzewów i uporządkowanie terenu. Zagospodarowanie ulicy jako modelowej, według wzorca z  przegródkami oraz zieleńcem z drzewami i kompozycją roślin pod drzewami (od strony południowej).
Przed budynkiem numer 3, poprawa estetyki istniejącego skweru (dosadzenie 2 drzew, krzewów okalających zieleniec od parkingów oraz dosadzenie bylin.
Wzdłuż ulicy rosną jarzębiny, które w znacznej części są w słabym stanie. Szczególnie 2 egzemplarze, przy budynku nr 20 kwalifikują się do wycięcia. Proponuje się zamianę gatunku na  klon zwyczajny lub kasztanowiec lub mniejsze drzewa jak klon polny odmiana `Elegans`. Sposób postępowania: dosadzenie w wolnych miejscach  nowych drzew i systematyczne zastępowanie, w kolejnych latach tym gatunkiem kolejne jarzębiny, które będą w słabej kondycji i będą kwalifikowały się do wycinki. Czerwonym kolorem na fragmencie planu, zaznaczono miejsca do posadzenia młodych drzewek. Natomiast zielonym kolorem to istniejące drzewa, do pozostawienia. Przed posadzeniem nowych drzew konieczne będzie przesadzenie istniejących krzewów w inne miejsce i zaprojektowanie spójnych rabat wzdłuż tego fragmentu ulicy. W celu ograniczenia kosztów sugeruje się przesadzenie krzewów kolidujących z nowymi nasadzeniami w ramach czynu społecznego koordynowanego np. przez Radę Osiedla.

2. Wlot w ulicę Zientary Malewskiej z ulicy Limanowskiego
Zadanie będzie polegało na utworzeniu dodatkowego pasa zieleni wraz z drzewami na odcinku wjazdowym ul. Zientary - Malewskiej. Aby posadzić drzewa należy uwzględnić konieczność rozbiórki chodnika wraz z podbudową, wstawienie nowego krawężnika jak i uzupełnienie rabaty ziemią urodzajną. Nasadzenia drzew wzdłuż budynków mieszkalnych będą wykonane tak aby nie ograniczać miejsc postojowych samochodów oraz ograniczając zacienienie mieszkań. Ze względu na parkujące samochody należy przewidzieć ochronę drzew w postaci słupków. Pod drzewami powinny znaleźć się krzewy lub wyższe byliny. W istniejących donicach na łuku drogi. Przy zakładzie pogrzebowym, zostaną przeprowadzone nasadzenia bylin i kwiatów do istniejących donic.
3. Skrzyżowanie ulicy  Okrzei i ul. Kolejowej
Posadzenie 4 drzew (2 lipy i 2 klony), rozbiórka chodników, posadzenie bylin, powierzchnia około 50 m2
4. Skwery
a. Istniejący skwer, przy zbiegu ulic: Żeromskiego i Limanowskiego – zwiększenie powierzchni zieleńca, postawienie ławek, nasadzenie bylin i krzewów.
b. Zagospodarowanie  skweru u zbiegu ulic: Niedziałkowskiego i Limanowskiego, wykonanie 1 rabaty wraz z nasadzeniami roślin. Zieleniec zostanie tak umiejscowiony, aby umożliwić swobodne przejście i dojście do lokali usługowych na skwerze.
Realizacja projektu „Zielone Zatorze” zostanie poprzedzona inwentaryzacją istniejącej zieleni i wykonana zgodnie z opracowanym projektem zagospodarowania. Ze względu na infrastrukturę podziemną w rabatach zostaną zastosowane ekrany korzeniowe i słupki chroniące nasadzenia drzew projektowanych w ciągach z miejscami postojowymi (przy Zientary Malewskiej). Realizacja zadania będzie uwzględniała pielęgnację nowych nasadzeń (min. 2 lata). Przy planowaniu nasadzeń drzew w bezpośrednim sąsiedztwie budynków uwzględni się opinie mieszkańców, których lokale bezpośrednio sąsiadują z nasadzeniami.

Uzasadnienie realizacji projektu

Projekt poprawi warunki życia mieszkańców Zatorza, zarówno poprzez natychmiastowy efekt estetyczny jak też długofalowy efekt klimatyczny z którego skorzystają przyszłe pokolenia.
Osiedle Zatorze cechuje słabo zagospodarowana zieleń. Naszą codziennością są wyklepane trawniki, zaniedbane zieleńce i zapomniane przedogródki. Na wielu ważnych spacerowych traktach brakuje drzew. Wciąż jest za mało skwerów na których można odpocząć a sprzyjające sąsiedzkim spotkaniom parki kieszonkowe praktycznie nie istnieją. Zadbane fragmenty miasta często są wynikiem pracy i zaangażowania mieszkańców, dla których ważniejsza jest potrzeba mieszkania w przyjemnym otoczeniu od oczekiwania aż "miasto coś z tym zrobi”. Ograniczony budżet pozwala na wyznaczenie w projekcie tylko kilku fragmentów Zatorza. Zagospodarowania wymaga o wiele więcej punktów na mapie naszego osiedla ale potencjalny sukces tego projektu może być dobrym początkiem wyznaczającym kierunek na przyszłość.

Ogólnodostępność

Wszystkie elementy projektu zaplanowane są na działkach ogólnodostępnych i będących własnością Gminy Olsztyn

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Wykonanie nasadzeń oraz rabat wraz z pielęgnacją, ich zabezpieczeniem, ekranami korzeniowymi, słupkami i ogrodzeniem 174 783 zł
2Opracowanie Projektu zagospodarowania wraz z inwentaryzacją stanu istniejącego i sporządzenie zmiany projektu organizacji ruchu15 000 zł
Łącznie: 189 783 zł