Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 50

50. Kastracja kotów wolno żyjących oraz kastracja i chipowanie zwierząt właścicielskich.


Lokalizacja

Lecznice na terenie Olsztyna

Skrócony opis

Projekt zakłada kastrację kotów wolno żyjących oraz kastrację i chipowanie zwierząt właścicielskich z terenu Olsztyna w kilku wybranych lecznicach weterynaryjnych.

Opis projektu

Projekt zakłada kastrację (zał. nr 6) kotów wolno żyjących oraz kastrację i chipowanie zwierząt właścicielskich z terenu Olsztyna w kilku wybranych lecznicach weterynaryjnych. Obejmuje kastrację kotek i kocurów, suk i psów, opiekę weterynaryjną w lecznicy po zabiegu i przechowanie do momentu, kiedy możliwe będzie wypuszczenie zwierząt w miejsce bytowania lub odbiór przez właścicieli. Koty wolno żyjące dostarczane będą do lecznic przez społecznych opiekunów/ karmicieli, wolontariuszy lub organizacje pozarządowe mające w statucie zapis o ograniczaniu bezdomności zwierząt. Koty po zabiegu będą znakowane przez widoczne trójkątne nacięcie lewego ucha, zwierzęta właścicielskie zostaną zachipowane z rejestracją w ogólnopolskiej bazie danych.
Kastracja kotów wolno żyjących przeprowadzona będzie w co najmniej trzech lecznicach weterynaryjnych. Ze względu na nieprzewidywalne zachowanie kotów wolno żyjących oraz duże skupiska, z których czasem wyłapuje się kilka zwierząt naraz, oraz uwzględniając możliwości lecznic, w tym potrzebę urlopów, przypadki losowe czy choroby, kastracja przeprowadzana musi być w wielu lecznicach. Realizacja projektu powinna rozpocząć się najpóźniej w marcu, ponieważ tylko wcześnie rozpoczęta pozwoli na ograniczenie populacji kotów. Zabiegi kastracji połączone będą z ogólnym przeglądem stanu zwierzęcia i obejmować będą także sprawdzenie czy zwierzę jest zachipowane, sanację jamy ustnej, w razie konieczności usunięcie zębów, zastosowanie środka przeciw pasożytom zewnętrznym i wewnętrznym (zalecany Stronghold), opatrzenie ewentualnych ran i ropni z zastosowaniem długodziałającego antybiotyku (np. Convenia) i/lub środków przeciwzapalnych, ręczne usunięcie kleszczy. W razie potrzeby koty będą przechowywane w lecznicy do 72 godzin. W przypadku kiedy zwierzę trafi do lecznicy w godzinach popołudniowych lub wieczornych i zabieg będzie wykonywany dnia następnego powinien zostać przeprowadzony nie później niż 14 godzin od przyjęcia. W sytuacji, gdy do lecznicy zostanie dostarczony kot wolno żyjący, który został już wykastrowany zostanie wykonane nacięcie ucha żeby uniknąć w przyszłości łapania zwierząt, u których wykonano kastrację. Zabiegi zostaną, poza uzasadnionymi wyjątkami, wykonane cięciem bocznym. Jeśli do narkozy będzie stosowany środek długometabolizowany zaleca się podanie środka wybudzającego jeśli przy odbiorze stan zwierzęcia wskazuje na nie w pełni odzyskaną świadomość.
Kastracja zwierząt właścicielskich odbywać się będzie w dwóch lecznicach. Dopuszczone będzie kastrowanie wszystkich ww. zwierząt znajdujących się pod opieką jednej osoby. Jeśli zwierzę zostało wcześniej wykastrowane, będzie można wykonać jedynie chipowanie z rejestracją w ogólnopolskiej bazie danych. Zalecone jest uproszczenie procedur - akcja ma zachęcić do kastracji. W przypadku większego wykorzystania funduszy z jednej z grup i ryzyka niewykorzystania dostępnych środków w drugiej będzie możliwość przesunięcia brakujących kwot.
Procedury powinny być maksymalnie uproszczone. W wielu miastach m.in. w Lublinie, Katowicach, Poznaniu opiekun po wcześniejszym umówieniu dostarcza    zwierzę do lecznicy i tam wypełnia wszelkie dokumenty, które lecznica przekazuje do wydziału środowiska. Dotychczas stosowane w Olsztynie procedury są długotrwałe, skomplikowane, w czasie pandemii ryzykowne, utrudniają karmicielom społeczną pracę i zniechęcają osoby mniej zaangażowane, które mają pod opieką pojedyncze zwierzęta.

Uzasadnienie realizacji projektu

Kastracja jest jedyną skuteczną i humanitarną metodą ograniczenia populacji zwierząt. Wiele miast od lat wspiera podobne inicjatywy z doskonałym efektem (zał. nr 1 i 2), a np. Myszków (zał. nr 3 i 4) i Poznań - w ramach programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt (zał. 5). Ograniczenie rozrodu to mniejsza ilość zwierząt w schronisku, zwierzęcej niedoli i większe szanse na adopcję. Z kolei chipowanie ułatwia odnalezienie właściciela zagubionego zwierzęcia.
Kastracja, chipowanie oraz leczenie zwierząt wolno żyjących zawarte są w Ustawie o ochronie zwierząt jako zadania własne (obligatoryjne i fakultatywne) gminy (art. 11a u.o.z.).
Olsztyńskie schronisko wykonuje zabiegi kastracji, ale skala problemu jest ogromna a zwierzęta narażone na choroby zakaźne. Kastracja w lecznicach weterynaryjnych zapewnia lepsze warunki i opiekę dla zwierząt. Ograniczenie liczebności bezdomnych zwierząt to wymierna oszczędność dla miasta (koszt prowadzenia schroniska).

Ogólnodostępność

tak

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Kastracja kotów wolno żyjących oraz profilaktyka i drobne zabiegi 57 000 zł
2Kastracja i chipowanie zwierząt właścicielskich41 500 zł
3Promocja (ulotki, plakaty)1 500 zł
Łącznie: 100 000 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Kastracja kotów wolno żyjących oraz kastracja i chipowanie zwierząt właścicielskich.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE. L. z 2016r. Nr 119, stron.1) (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Olsztyn, Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn).
2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Olsztyna - drogą elektroniczną (iod@olsztyn.eu) lub pisemnie na adres: Gmina Olsztyn, Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn.
3. Dane osobowe Państwa przetwarzane są w celu realizacji procesu Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego, zgodnie z zapisem art. 6 ust. 1 lit.c Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) w związku z realizacją obowiązku o którym mowa w Ustawie o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2019 r. poz. 506), polegającego na organizacji konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego.
4. Z danych osobowych będziemy korzystać do momentu zakończenia realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
5. Państwa dane mogą zostać przekazane: organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Olsztyn przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Gmina Olsztyn reprezentowana przez Prezydenta Olsztyna.
6. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.
7. Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich (organizacji międzynarodowych).
8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
a) prawo dostępu do danych osobowych,
b) prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych,
c) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
d) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
9. Podanie przez Państwa danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny, ale ich niepodanie skutkuje nieważnością oddanego głosu lub złożonego wniosku, a także nieważnością podpisu pod wnioskiem OBO.