projekt nr 51

51. Kocie azyle upiększają Olsztyn


Lokalizacja

Miejsca wybrane na KOCIE AZYLE to:
1.Skarpa pomiędzy ulicami Franciszka Sarnowskiego, Roberta i Karola Małłków i Marii Curie-Skłodowskiej (63-33/7)
2.Pas zieleni pomiędzy budynkiem przy ulicy Osińskiego 7 a budynkiem Straży Pożarnej (66-48)

Poniższe szacunkowe koszty realizacji projektu dotyczą 2 KOCICH AZYLI. Wnioskodawca dopuszcza przesuwanie środków finansowych pomiędzy  częściami składowymi kosztów a także pomiędzy kosztami przeznaczonymi na konkretne azyle.

Skrócony opis

Na każdej olsztyńskiej ulicy są miejsca, w których dokarmiane są koty. Bardzo często są one nieestetyczne, brudne i zaniedbane. Chcemy aby te miejsca stały się ozdobą Olsztyna i jednocześnie były bezpiecznym azylem bytujących tam kotów. Kocie azyle to innowacyjny projekt dotyczący opieki nad kotami wolno żyjącymi, który zainspiruje innych do pomagania zwierzętom i dbania o nasze ukochane miasto.

Opis projektu

Z danych przedstawionych w „Ewaluacji 8. Edycji Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego” jasno wynika, jakie obecnie  potrzeby są najpilniejsze do zaspokojenia, w odczuciu mieszkańców Olsztyna. Potrzebujemy przede wszystkim zadbanego, bezpiecznego otoczenia. To stanowi o jakości życia w naszym mieście. Proste chodniki, zagospodarowana zieleń, miejsca rekreacji oraz otoczenie przyjazne zwierzętom. Realizacja naszego projektu idealnie wpisuje się w zaspokojenie tych potrzeb.
W ramach realizacji zadania powstaną 2 innowacyjne KOCIE AZYLE. Powstaną one w miejscach, w których od lat bytują koty wolno żyjące i w których są dokarmiane przez lokalną społeczność. Niestety, wygląd większości z nich pozostawia wiele do życzenia i wywołuje niechęć innych mieszkańców. Zaniedbane budki, brudne miski z zepsutym jedzeniem są często przyczyną konfliktów sąsiedzkich. Dlatego też KOCIE AZYLE mają stać się ozdobą Olsztyna i bezpiecznym miejscem bytowania kotów,gdzie w kontrolowanych warunkach, w innowacyjny sposób będzie realizowany Program opieki nad zwierzętami.
W ramach zadania zrealizowane zostaną następujące działania:
1.Opracowanie projektu na całość inwestycji.
KOCIE AZYLE ze względu na lokalizację i ilość bytujących tam kotów będą miały różne powierzchnie, ale koncepcja realizacji i stylistyka będą takie same.
2.Uprzątnięcie i przygotowanie terenów pod KOCIE AZYLE.
We wszystkich lokalizacjach będzie potrzebne uprzątnięcie terenu, wywóz gruzu i śmieci, wycięcie chwastów.
3.Utwardzenie terenów i ułożenie kostki brukowej.
We wszystkich lokalizacjach zostanie wyrównany i utwardzony teren pod kostkę brukową. Wyłożenie KOCICH AZYLI kostką brukową ułatwi ich czyszczenie i pielęgnację. Umożliwi  także regularną dezynfekcję zapobiegającą namnażaniu się bakterii, wirusów  i pasożytów.
4.Postawienie ogrodzeń panelowych z bramkami wejściowymi (lub inne zaproponowane przez architektów sposoby zabezpieczenia azyli.
Większość Społecznych Opiekunów Kotów Wolno Żyjących boryka się z wieloma problemami wynikającymi z tego, że miejsca dokarmiania kotów nie są zabezpieczone ogrodzeniami.Czasami dochodzi do aktów wandalizmu, które prowadzą do okaleczenia a nawet do śmierci kotów.Problemem jest też wrzucanie przez część mieszkańców nieświeżych resztek jedzenia do misek dla kotów.Czyszczenie misek po takich „aktach dobroczynności” przysparza Opiekunom dodatkowej pracy.Ogrodzenia uniemożliwią też zjadanie karmy kociej przez psy właścicielskie i dziki.I co najważniejsze zapewnią kotom bezpieczne schronienie.
5.Nasadzenia roślinności oraz ich pielęgnacja przez cały okres trwania projektu.
Rodzaj nasadzeń zostanie najpierw omówiony i uzgodniony z ZDZiT. Roślinność dodatkowo upiększy KOCIE AZYLE,które staną się ozdobą miasta.
6.Ustawienie drewnianych, ocieplanych domków dla kotów oraz drewnianego zadaszenia nad miskami z karmą.
7.Zakup karmy, zaspokajającej minimalne roczne potrzeby kotów zamieszkujących KOCIE AZYLE.
Będzie to uzupełnieniem miejskiego programu dokarmiania kotów wolno bytujących.
8.Monitoring.
Jeśli to możliwe - podłączenie do sieci miejskiej, jeśli koszty monitoringu miejskiego przekroczą zakładane koszty - monitoring będzie realizowany za pomocą kamerek do obserwacji zwierząt.
9.Ustawienie tablic edukacyjnych.
Będą na nich umieszczone najważniejsze informacje o kotach wolno żyjących w „pigułce”

Uzasadnienie realizacji projektu

Realizacja projektu jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców Olsztyna.Na każdej olsztyńskiej ulicy są dokarmiane koty.Bardzo często mieszkańcy Olsztyna protestują przeciwko dokarmianiu kotów nie dlatego,że nie lubią zwierząt ale dlatego, że nie chcą mieć w swoim otoczeniu brudnych,zaniedbanych czasami wręcz śmierdzących miejsc. Zadbana,ciesząca oko zieleń wokół azyli oraz kontrola populacji kotów w nich bytujących sprawią, że nawet najwięksi przeciwnicy dokarmiania zwierząt docenią walory tego projektu.W opiekę nad azylami chcemy włączyć mieszkańców budynków wokół azyli a także młodzież z pobliskiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul.Małłków. Jego realizacja zintegruje lokalną społeczność i będzie miała międzypokoleniowy charakter. Projekt ma być zaledwie początkiem większej zmiany i inspiracją do nowoczesnego spojrzenia na opiekę nad zwierzętami wolno żyjącymi.

Ogólnodostępność

Efekty realizacji projektu będą ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców Olsztyna.KOCIE AZYLE będą zielonymi oazami dla zwierząt,które będą cieszyć oczy wszystkich mieszkańców.Tablice informacyjne tam umieszczone będą miały charakter edukacyjny i ogólnodostępny.Koty wolno żyjące,według Ustawy o ochronie zwierząt „stanowią dobro ogólnonarodowe i powinny mieć zapewnione warunki rozwoju i swobodnego bytu”(art. 21 u.o.z.)KOCIE AZYLE staną się przykładem tego jak pogodzić opiekę nad zwierzętami wolno żyjącymi z dbałością o wygląd naszego miasta dla dobra całej lokalnej społeczności.Najbardziej jednak skorzystają z ich powstania wszyscy mieszkańcy budynków znajdujących się w pobliżu i wokół kocich azyli.Zamiast brudnych i zaniedbanych miejsc dokarmiania,będą mieli na codzień w swoim otoczeniu piękne,zadbane,otoczone zielenią azyle.Dzięki azylom populacja kotów oraz ich dobrostan będzie pod stałą kontrolą a lokalna społeczność będzie mogła w pełni cieszyć bliskością tych wspaniałych zwierząt

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Opracowanie projektu na całość inwestycji 3 000 zł
2Uprzątnięcie i przygotowanie terenów pod KOCIE AZYLE6 000 zł
3Przygotowanie terenu i realizacja azyli30 000 zł
4Codzienna opieka i i administracja 2 azylami26 000 zł
5Zakup drewnianych, ocieplanych domków dla kotów oraz drewnianego zadaszenia nad miskami z karmą10 000 zł
6Zakup karmy na 12 mcy10 000 zł
7Ustawienie 2 tablic edukacyjnych2 000 zł
Łącznie: 87 000 zł