Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 53

53. Wymiana chodnika położonego przy ul. Pana Tadeusza biegnącego wzdłuż hali sportowej UWM i Przedszkola Miejskiego nr 37.


Lokalizacja

Chodnik położony na działkach nr 12/14; 2/3; 2/12 obręb 97 Olsztyn. Wymagający przebudowy fragment biegnie od schodów zejściowych do Parku Kusocińskiego (zejście położone na zachód od hali sportowej UWM), aż do  zejścia do Parku Kusocińskiego biegnącego pomiędzy kościołem, a Przedszkolem Miejskim nr 37.

Skrócony opis

Zadanie ma dotyczyć wykonania nowego chodnika na odcinku około 170 metrów. Jest to ostatni fragment tego chodnika, który posiada nawierzchnię płytek chodnikowych starego typu (są one pokruszone, spękane, nierówne). Nowy chodnik zwiększy komfort przemieszczania się osób, co jest szczególnie istotne, gdyż z niego korzystają m.in. małe dzieci uczęszczające do Przedszkola Miejskiego nr 37.

Opis projektu

Zadanie ma dotyczyć wykonania nowego chodnika na odcinku około 170 metrów. Wymagający przebudowy fragment biegnie od schodów zejściowych do Parku Kusocińskiego (zejście położone na zachód od hali sportowej UWM), aż do  zejścia do Parku Kusocińskiego biegnącego pomiędzy kościołem, a Przedszkolem Miejskim nr 37. Zadanie ma obejmować zdjęcie starej nawierzchni z płyt chodnikowych, wymianę/ułożenie nowej podsypki, wykonanie nowej nawierzchni chodnika z płytek betonowych. ułożenie krawężników, wykonanie dokumentacji projektowej. Szacuje się, że powierzchnia objęta inwestycją to około 600 m2. W momencie wykonania chodnika możliwe będzie wyodrębnienie ścieżki rowerowej.

Uzasadnienie realizacji projektu

Ostatni fragment przedmiotowego chodnika, który wymaga wymiany. Jest on w bardzo złym stanie technicznym. W płytkach chodnikowych występują liczne spękania i ubytki. Osoby z niego korzystające skarżą się na jego zły stan techniczny. Nierzadko w jego obrębie dochodzi do drobnych wypadków - szczególnie na to są narażone dzieci udające się do Przedszkola Miejskiego nr 37 - dzieci potykają się o krzywe płytki chodnikowe, przewracają się na swych hulajnogach, rowerkach, po wjechaniu w nierówności chodnika. Z ogólnodostępnych planów dotyczących rewitalizacji Parku Kusocińskiego wynika, że przedmiotowy trakt nie jest objęty przebudową w ramach tego projektu.

Ogólnodostępność

Chodnik w obrębie działek miejskich jest i będzie (po realizacji inwestycji) ogólnodostępnym elementem infrastruktury miejskiej.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Zdjęcie starych płyt chodnikowych i ich wywóz15 000 zł
2Wymiana/ułożenie nowej podbudowy 30 000 zł
3Ułożenie nowego chodnika z kostki betonowej 50 000 zł
4Ułożenie nowych obrzeży betonowych 15 000 zł
5Wykonanie dokumentacji projektowej40 000 zł
Łącznie: 150 000 zł

Załączniki

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Wymiana chodnika położonego przy ul. Pana Tadeusza biegnącego wzdłuż hali sportowej UWM i Przedszkola Miejskiego nr 37.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE. L. z 2016r. Nr 119, stron.1) (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Olsztyn, Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn).
2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Olsztyna - drogą elektroniczną (iod@olsztyn.eu) lub pisemnie na adres: Gmina Olsztyn, Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn.
3. Dane osobowe Państwa przetwarzane są w celu realizacji procesu Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego, zgodnie z zapisem art. 6 ust. 1 lit.c Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) w związku z realizacją obowiązku o którym mowa w Ustawie o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2019 r. poz. 506), polegającego na organizacji konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego.
4. Z danych osobowych będziemy korzystać do momentu zakończenia realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
5. Państwa dane mogą zostać przekazane: organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Olsztyn przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Gmina Olsztyn reprezentowana przez Prezydenta Olsztyna.
6. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.
7. Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich (organizacji międzynarodowych).
8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
a) prawo dostępu do danych osobowych,
b) prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych,
c) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
d) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
9. Podanie przez Państwa danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny, ale ich niepodanie skutkuje nieważnością oddanego głosu lub złożonego wniosku, a także nieważnością podpisu pod wnioskiem OBO.