projekt nr 74

74. Park Nagórki-Jaroty - budowa pieszego i rowerowego ciągu pomiędzy terenami rekreacyjnymi stawu retencyjnego a ulicą Turowskiego, społeczne dokonanie nasadzeń i ustawienie ławeczek


Lokalizacja

Miejscem realizacji projektu są tereny położone pomiędzy olsztyńskimi Nagórkami i Jarotami. Inwestycja ze względu na zapewnienie dostępu do obszernych terenów zielonych będzie miała istotne znaczenie dla całej południowej części miasta. Wszystkie działki stanowią grunty miejskie. Przedsięwzięcie jest zgodne oraz realizuje cele Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zakładających rekreacyjne wykorzystanie tych terenów. Wpisuje się również w politykę zazieleniania Olsztyna jako miasta-ogrodu.

Skrócony opis

Społeczna inicjatywa budowy oświetlonych pieszych i rowerowych połączeń terenów zielonych położonych na granicy olsztyńskich Nagórek i Jarot, mająca umożliwić mieszkańcom południowych dzielnic korzystanie z terenów rekreacyjnych planowanego od lat parku, w tym budowanego stawu retencyjnego. W planach jest również społeczne dokonanie nasadzeń około 150 drzew oraz montaż ławeczek i koszy na śmieci.

Opis projektu

Przedmiotem zadania jest wykonanie oświetlonych oraz osobnych ciągów pieszego i rowerowego w technologii nawierzchni mineralnych, o długości około 220m oraz zakładanej szerokości 2,25m i 2m, łączących tereny rekreacyjne budowanego stawu retencyjnego z ulicą Turowskiego, co umożliwi mieszkańcom Nagórek oraz Jarot i Pieczewa korzystanie z tych terenów. Wzdłuż ciągów planowane jest ustawienie ławeczek i koszy na śmieci. Preferowaną formą oświetlenia jest system oszczędnego "światła wędrującego". Na terenach wzdłuż ciągów oraz terenach w okolicy zbiornika retencyjnego zakładanie jest dokonanie nasadzeń drzewnych w liczbie około 150 drzew, których charakter i szczegółowe lokalizacje wskazane zostaną w toku realizacji projektu po uzgodnieniu z Ogrodnikiem Miejskim. W celu aktywizacji lokalnej społeczności planowane jest zaangażowanie mieszkańców w akcję sadzenia drzew, a w przypadku braku takiej możliwości (ze względów np. gwarancyjnych) w pielęgnację czy podlewanie sadzonek, w celu zwiększenia identyfikacji i nadzoru oraz zbiorowej odpowiedzialności za wspólną zieleń. W zakresie możliwości realizacji wskazać należy, że kwestie budowlane skonsultowane zostały pod względem kosztów i możliwości realizacji z Wydziałem Inwestycji Miejskich, zagadnienia małej architektury w postaci ławeczek i śmietników z Miejskim Zarządem Dróg i Zieleni oraz Transportu, natomiast dokonanie nasadzeń z Ogrodnikiem Miejskim Olsztyna. Projekt uzyskał wymagane wsparcie lokalnej społeczności. W ramach tych uzgodnień i mimo dokonania założeń kwotowych z bezpiecznym jak się wydaje zapasem cenowym, wnioskodawcy wyrażają zgodę na pewne modyfikacje kwotowe zmierzające do wykonania podstawowego zadania, którym jest budowa ciągów pieszego i rowerowego oraz małej architektury, a z pozostałych środków dokonanie nasadzeń aż do całkowitego wyczerpania maksymalnej kwoty projektu ogólnomiejskiego.

Uzasadnienie realizacji projektu

Wykonanie oświetlonych ciągów pieszego i rowerowego łączących tereny rekreacyjne budowanego stawu retencyjnego z ulicą Turowskiego, umożliwi mieszkańcom południowych dzielnic Olsztyna, w tym Nagórek oraz Jarot i Pieczewa, korzystanie z terenów, do których dojście i dojazd od wnioskowanej strony nie są obecnie zapewnione. Będzie też kolejnym krokiem zagospodarowywania zaniedbanych terenów zielonych pod wyczekiwany od lat miejski Park Nagórki-Jaroty, którego w południowej części miasta bardzo brakuje. Ustawienie ławeczek i koszy na śmieci oraz dokonanie nasadzeń ma na celu podkreślenie nie tylko komunikacyjnego, ale i parkowego charakteru zakładanego przedsięwzięcia. Uzgodnienie lokalizacji nasadzeń z Ogrodnikiem Miejskim wpisze się w realizację strategii zazieleniania Olsztyna jako miasta-ogrodu. Zaangażowanie mieszkańców w proces sadzenia lub pielęgnacji drzew oraz nadzoru pomoże dodatkowo zaktywizować lokalną społeczność.

Ogólnodostępność

Wszystkie elementy projektu położone są na ogólnodostępnych terenach miejskich.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Budowa ciągu pieszego121 000 zł
2Budowa ciągu rowerowego111 000 zł
3Budowa oświetlenia wzdłuż ciągów70 000 zł
4Koszt dokumentacji12 500 zł
5Dokonanie nasadzeń około 150 drzew176 000 zł
6Ustawienie ławeczek wzdłuż ciągu komunikacyjnego (5 szt)7 500 zł
7Zainstalowanie koszy na śmieci wzdłuż ciągu komunikacyjnego (3 szt)2 000 zł
Łącznie: 500 000 zł

Załączniki